Online    PDF

ปีที่ 46 ฉบับที่ 210
มกราคม - กุมภาพันธ์ 2561

  • แฟร็กทัลกับระบบพลวัต: กรุงเทพฯ จมน้ำ เพราะงูเขียวตัวเดียว
  • 4 ธาตุใหม่เติมเต็มตารางธาตุในคาบ 7
  • ChemDraw Ultra กับการวาดภาพโครงสร้างเคมีของสาร
  • การใช้กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม เพื่อเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ และทักษะการแก้ปัญหา ตอนที่ 2
  • และเนื้อหาอื่นๆ อีกมากมายที่น่าสนใจคลิกอ่านได้เลย...

นิตยสาร สสวท. เป็นนิตยสารที่จัดทำโดยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อเผยแพร่และส่งเสริมความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี เสนอความก้าวหน้าทางวิทยาการ ในด้านการศึกษาที่จะสนับสนุนการศึกษาของชาติให้ทันกับเหตุการณ์ปัจจุบันเผยแพร่กิจกรรมและผลงาน ของสสวท. พร้อมทั้งงานวิจัยและโครงงานวิทยาศาสตร์ของนักเรียน เพื่อให้ครู นักเรียน และผู้ที่สนใจทำ โครงงานได้ศึกษาแนวคิดและใช้ประโยชน์จากโครงงานดังกล่าว

กรอกข้อมูลเพื่อรับข่าวสาร

 ใบสมัครสมาชิกใหม่   ใบต่ออายุสมาชิก
 


นิตยสารย้อนหลัง