Online    PDF

ปีที่ 46 ฉบับที่ 211
มีนาคม - เมษายน 2561

  • ดาวเคราะห์ใกล้โลกที่สุดในปี ค.ศ. 2018
  • โครงการพระราชดำริ แกล้งดิน: พระอัจฉริยภาพด้านดิน ที่คนไทยควรรู้
  • เทคโนโลยีกับการศึกษา
  • สื่อการเรียนรู้เรื่อง พีซีอาร์
  • ตรีโกณมิติกับปรากฏการณ์ข้างขึ้นข้างแรม
  • และเนื้อหาอื่นๆ อีกมากมายที่น่าสนใจคลิกอ่านได้เลย...

นิตยสาร สสวท. เป็นนิตยสารที่จัดทำโดยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อเผยแพร่และส่งเสริมความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี เสนอความก้าวหน้าทางวิทยาการ ในด้านการศึกษาที่จะสนับสนุนการศึกษาของชาติให้ทันกับเหตุการณ์ปัจจุบันเผยแพร่กิจกรรมและผลงาน ของสสวท. พร้อมทั้งงานวิจัยและโครงงานวิทยาศาสตร์ของนักเรียน เพื่อให้ครู นักเรียน และผู้ที่สนใจทำ โครงงานได้ศึกษาแนวคิดและใช้ประโยชน์จากโครงงานดังกล่าว

กรอกข้อมูลเพื่อรับข่าวสาร

 ใบสมัครสมาชิกใหม่   ใบต่ออายุสมาชิก
 


นิตยสารย้อนหลัง