Online    PDF

ปีที่ 46 ฉบับที่ 212
พฤษภาคม - มิถุนายน 2561

  • แนะนำ ผู้อำนวยการ สสวท. ศาสตราจารย์ ดร. ชูกิจ ลิมปิจำนงค์
  • คณิตศาสตร์ใน GPS
  • คำสั่ง Sequence ในโปรแกรม GeoGebra
  • การจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษาแบบ 6E Learning
  • เรียนรู้ยุงลาย ห่างไกลซิกา
  • และเนื้อหาอื่นๆ อีกมากมายที่น่าสนใจคลิกอ่านได้เลย...

นิตยสาร สสวท. เป็นนิตยสารที่จัดทำโดยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อเผยแพร่และส่งเสริมความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี เสนอความก้าวหน้าทางวิทยาการ ในด้านการศึกษาที่จะสนับสนุนการศึกษาของชาติให้ทันกับเหตุการณ์ปัจจุบันเผยแพร่กิจกรรมและผลงาน ของสสวท. พร้อมทั้งงานวิจัยและโครงงานวิทยาศาสตร์ของนักเรียน เพื่อให้ครู นักเรียน และผู้ที่สนใจทำ โครงงานได้ศึกษาแนวคิดและใช้ประโยชน์จากโครงงานดังกล่าว

กรอกข้อมูลเพื่อรับข่าวสาร

 ใบสมัครสมาชิกใหม่   ใบต่ออายุสมาชิก
 


นิตยสารย้อนหลัง