Online    PDF

ปีที่ 46 ฉบับที่ 213
กรกฎาคม - สิงหาคม 2561

  • สนุกเรียน สนุกคิดในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2561
  • กังหันลมปั๊มน้ำสปริงเกลอร์
  • เข้าใจการคูณ
  • เล่าสู่กันฟัง: เส้นทางสู่การจัดการเรียนรู้ตามแนวทาง STEM และครูดีเด่น STEM Education ประเทศไทยปีที่ 4 “ทีมบ้านย่านดินแดง” โรงเรียนบ้านย่านดินแดง สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่กี ารศึกษาประถมศึกษา สุราษฎร์ธานี เขต 3
  • บึ้งแคระจู๋ยาวชนิดใหม่ของโลก
  • และเนื้อหาอื่นๆ อีกมากมายที่น่าสนใจคลิกอ่านได้เลย...

นิตยสาร สสวท. เป็นนิตยสารที่จัดทำโดยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อเผยแพร่และส่งเสริมความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี เสนอความก้าวหน้าทางวิทยาการ ในด้านการศึกษาที่จะสนับสนุนการศึกษาของชาติให้ทันกับเหตุการณ์ปัจจุบันเผยแพร่กิจกรรมและผลงาน ของสสวท. พร้อมทั้งงานวิจัยและโครงงานวิทยาศาสตร์ของนักเรียน เพื่อให้ครู นักเรียน และผู้ที่สนใจทำ โครงงานได้ศึกษาแนวคิดและใช้ประโยชน์จากโครงงานดังกล่าว

กรอกข้อมูลเพื่อรับข่าวสาร

 ใบสมัครสมาชิกใหม่   ใบต่ออายุสมาชิก
 


นิตยสารย้อนหลัง