ปีที่ 45 ฉบับที่ 204
มกราคม - กุมภาพันธ์ 2560

ในฉบับนี้ได้มีโอกาสรู้จากอุทกภัยภาคใต้ในช่วงที่ผ่านมา เราควรศึกษาเรียนรู้ถึงสาเหตุของภัยพิบัตินี้และวิธีการปฏิบัติขณะเกิดน้ำท่วม เพื่อเป็นบทเรียนให้เราเตรียมตัวพร้อมรับมือกับปัญหาพิบัติภัยในอนาคต

พบกับการทดลองเครื่องยนต์ความร้อนโดยการสร้างเครื่องยนต์คูรีแบบง่ายๆ ทำให้ทราบถึงสมบัติบางประการเชิงแม่เหล็กซึ่งสัมพันธ์กับอุณหภูมิ ที่ทุกท่านสามารถเข้าถึงหลักการทำงานและการนำไปประยุกต์ใช้ได้จริง และติดตามแบตเตอรี่ตอนต่อจากฉบับ 201 เพื่อรู้ลึกถึงชนิดและการใช้งานของแบตเตอรี่ คอลัมน์พวกเราเกิดจากดวงดาว ย้อนกลับไปถึงจุดเริ่มต้นของเอกภพจุดบิกแบง จนกระทั่งเกิดกาแล็กซี และระบบสุริยะ การกำเนิดชีวิตและมนุษย์เป็นการลำดับภาพที่น่าสนใจยิ่งทางวิทยาศาสตร์

ท่านเคยสงสัยกับมายากลไพ่หรือไม่ เราสามารถใช้คณิตศาสตร์อธิบายกลไพ่ได้อย่างไร สัญญาณลับทางคณิตศาสตร์เป็นอย่างไร เข้าถึงโปรแกรมที่สามารถเล่นเสียงขึ้นมา เมื่อสร้างตัวโน้ตให้ครบทุกตัวตามความถี่ของเสียงและนำเสนอให้เกิดเสียงในทำนองต่างๆ สร้างความน่าสนใจในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้โปรแกรมได้ ส่วนแว่นวีอาร์ ในปัจจุบัน สื่อเรียนรู้เสมือนจริงได้มีการพัฒนาไปจนถึงรูปแบบแว่นวีอาร์ที่ใช้งานร่วมกับสมาร์ตโฟนและแอปพลิเคชัน เพื่อพาเราไปสัมผัสเหมือนอยู่ในเหตุการณ์จริง

อยากรู้คนไทยในอนาคตอีก 20 ปีควรมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์อย่างไร เราต้องร่วมมือกัน พัฒนาเยาวชนของชาติ เพื่อให้สอดคล้องกับกรอบยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันและเชื่อมต่อประสานกัน และอีกมากมายพลิกอ่านได้เลย...

 Online    PDF

นิตยสาร สสวท. เป็นนิตยสารที่จัดทำโดยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อเผยแพร่และส่งเสริมความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี เสนอความก้าวหน้าทางวิทยาการ ในด้านการศึกษาที่จะสนับสนุนการศึกษาของชาติให้ทันกับเหตุการณ์ปัจจุบันเผยแพร่กิจกรรมและผลงาน ของสสวท. พร้อมทั้งงานวิจัยและโครงงานวิทยาศาสตร์ของนักเรียน เพื่อให้ครู นักเรียน และผู้ที่สนใจทำ โครงงานได้ศึกษาแนวคิดและใช้ประโยชน์จากโครงงานดังกล่าว

กรอกข้อมูลเพื่อรับข่าวสารนิตยสารย้อนหลัง