ปีที่ 44 ฉบับที่ 200
พฤษภาคม - มิถุนายน 2559

ในฉบับนี้ได้มีโอกาสสัมภาษณ์ ดร.กล้าศักดิ์ จิตต์สงวน ผู้อำนวยการโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ในฐานะเป็นประธานศูนย์สะเต็มศึกษาภาคกรุงเทพมหานครกล่าวถึงการขับเคลื่อนงานด้านสะเต็มศึกษาระดับประเทศ และเบื้องหลังของการได้มาซึ่งปัจจัยสี่ในการด รงชีวิตของมนุษย์ คือ “พลังงาน” เพราะพลังงานเป็นปัจจัยนำเข้าในกระบวนการต่างๆ เพื่อให้ได้มาซึ่งผลผลิต จึงเป็นเรื่องที่ทุกคนจำเป็นต้องรู้ และเข้าใจเพื่อให้สามารถเลือกใช้ได้อย่างฉลาดและเหมาะสม มีหลายท่านสงสัยกับข่าว Heat Wave, Heat Stroke เราจะรับมืออย่างไร และจากบทความ "นาวาฝ่าวิกฤต" นำเสนอแนวคิดและวิธีการที่ใช้เป็นกรอบในการออกแบบและพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา

พบกับบรรยากาศการทดลองเสมือนจริงฟิสิกส์ (Virtual Experiment: V.E.) ควบคู่กับการทดลองจริง เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนจริง โดยสาขาฟิสิกส์ สสวท. ได้ทำการวิจัยและพัฒนาสื่อ ด้วยปรัชญา “คนไทยคิด และคนไทยทำเพื่อคนไทย” และหนังสือการ์ตูนวิทยาศาสตร์ในวรรณคดีลำนำเรื่อง ราชสีห์กับหนู และ กำเนิดพระสังข์ โดยนำเค้าโครงเรื่องเดิมผูกรวมเกร็ดความรู้ทางวิทยาศาสตร์กับคำถามกระตุ้นคิดเหมาะกับการใช้เป็นสื่อเสริมนอกเวลาเรียนอย่างยิ่ง และอีกมากมายพลิกอ่านได้เลย...

 Online    PDF

นิตยสาร สสวท. เป็นนิตยสารที่จัดทำโดยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อเผยแพร่และส่งเสริมความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี เสนอความก้าวหน้าทางวิทยาการ ในด้านการศึกษาที่จะสนับสนุนการศึกษาของชาติให้ทันกับเหตุการณ์ปัจจุบันเผยแพร่กิจกรรมและผลงาน ของสสวท. พร้อมทั้งงานวิจัยและโครงงานวิทยาศาสตร์ของนักเรียน เพื่อให้ครู นักเรียน และผู้ที่สนใจทำ โครงงานได้ศึกษาแนวคิดและใช้ประโยชน์จากโครงงานดังกล่าว

กรอกข้อมูลเพื่อรับข่าวสารนิตยสารย้อนหลัง