ปีที่ 44 ฉบับที่ 199
มีนาคม - เมษายน 2559

ภายในเล่มท่านจะทราบว่า สสวท. ได้ผลักดันและขับเคลื่อนวิทยาศาสตร์ศึกษาของไทยอย่างไร ผ่านบทสัมภาษณ์ผู้อำนวยการ สสวท. ดร.พรพรรณ ไวทยางกูร และจากนั้นจะพาน้องๆ นักเรียนไปพบกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา (STEM Education) 2 เรื่อง คือ สังเคราะห์น้ำหอมกลิ่นไหนดี และ ตระหนักรู้ในประโยชน์ของขี้แดดนาเกลือ ให้นักเรียนได้เรียนรู้อย่างสนุกสนาน และใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์กับสิ่งรอบตัว ตลอดจนโรงเรียนต่างๆ สามารถนำไปประยุกต์กับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้

กลไกก้าวเดินที่มีชื่อเสียง สตรันด์เบสต์ (Strandbeest) เป็นประติมากรรมที่ผสมผสานระหว่างศิลปะและวิศวกรรมศาสตร์ไว้อย่างลงตัว เมื่อเราจำลองกลไกบนโปรแกรม GSP จะช่วยให้เราศึกษาการทำงานพื้นฐาน เพื่อพัฒนาสู่การก้าวเดินของยานพาหนะและหุ่นยนต์ เพราะการพัฒนาที่ยิ่งใหญ่มาจากสิ่งเล็กๆ รอบตัวเรา เช่น นาซาพัฒนายานอวกาศจากซีพียูเกม เป็นเพราะเหตุใดพลิกอ่านได้เลย...

 Online    PDF

นิตยสาร สสวท. เป็นนิตยสารที่จัดทำโดยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อเผยแพร่และส่งเสริมความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี เสนอความก้าวหน้าทางวิทยาการ ในด้านการศึกษาที่จะสนับสนุนการศึกษาของชาติให้ทันกับเหตุการณ์ปัจจุบันเผยแพร่กิจกรรมและผลงาน ของสสวท. พร้อมทั้งงานวิจัยและโครงงานวิทยาศาสตร์ของนักเรียน เพื่อให้ครู นักเรียน และผู้ที่สนใจทำ โครงงานได้ศึกษาแนวคิดและใช้ประโยชน์จากโครงงานดังกล่าว

กรอกข้อมูลเพื่อรับข่าวสารนิตยสารย้อนหลัง