Online    PDF

ปีที่ 47 ฉบับที่ 215
พฤศจิกายน - ธันวาคม 2561

  • แนวคิดคลาดเคลื่อนกับการพัฒนาสื่อการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
  • จับตามองนโยบายผู้บริหารยุคใหม่ไฟแรง สสวท. – สช. ขับเคลื่อนเพื่อยกระดับคุณภาพโรงเรียนเอกชนทั่วไทย
  • หาค่าประมาณของ π ด้วย GeoGebra
  • มาแปลผลการพยากรณ์อากาศกันเถอะ
  • Godfrey Harold Hardy: ผู้ร่วมงานของอัจฉริยะนักคณิตศาสตร์ Ramanujan
  • และเนื้อหาอื่นๆ อีกมากมายที่น่าสนใจคลิกอ่านได้เลย...

นิตยสาร สสวท. เป็นนิตยสารที่จัดทำโดยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อเผยแพร่และส่งเสริมความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี เสนอความก้าวหน้าทางวิทยาการ ในด้านการศึกษาที่จะสนับสนุนการศึกษาของชาติให้ทันกับเหตุการณ์ปัจจุบันเผยแพร่กิจกรรมและผลงาน ของสสวท. พร้อมทั้งงานวิจัยและโครงงานวิทยาศาสตร์ของนักเรียน เพื่อให้ครู นักเรียน และผู้ที่สนใจทำ โครงงานได้ศึกษาแนวคิดและใช้ประโยชน์จากโครงงานดังกล่าว

กรอกข้อมูลเพื่อรับข่าวสาร

 ใบสมัครสมาชิกใหม่   ใบต่ออายุสมาชิก
 


นิตยสารย้อนหลัง