Array
(
  [0] => 71
  [1] => issue197
  [2] => ปีที่ 44 ฉบับที่ 197 พฤศจิกายน - ธันวาคม 2558
  [3] => issue197/images/cover.jpg
  [4] => 
  [5] => issue197/images/cover.jpg
  [6] => เรื่องราวความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างครูและนักเรียนเป็น
เรื่องที่เราคุ้นชิน นักเรียนส่วนใหญ่ใช้เวลาหนึ่งในสามของวัน
กับการอยู่ที่โรงเรียน ร่วมกิจกรรมการเรียนการสอนต่าง ๆ ซึ่งต้อง
มีปฏิสัมพันธ์ทั้งกับเพื่อนและครู อันจะนำาไปสู่การเรียนรู้ร่วมกัน
ซึ่งหลายงานวิจัยบ่งชี้ว่า ปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่างนักเรียนกับบุคคล
อื่นในโรงเรียนโดยเฉพาะกับครูนั้น นับเป็นสิ่งแวดล้อมทางการเรียน
ที่สำาคัญที่ช่วยส่งเสริมพัฒนาการของนักเรียนทั้งในทางวิชาการ ทางสังคม
และอารมณ์ได้ ดังนั้น การมีความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างนักเรียนและบุคคล
ในโรงเรียนจึงมีความสำาคัญที่ไม่อาจละเลยได้
ผลการศึกษาของโครงการประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติได้
สะท้อนเรื่องราวความสุข หากท่านผู้อ่านเป็นครู ลองดูว่าตอนนี้ความสัมพันธ์
กับนักเรียนที่มีอยู่นั้นเป็นอย่างไร และท่านจะทำาอย่างไรเพื่อให้
ความสัมพันธ์นี้เติบโตและสวยงามได้ในรั้วโรงเรียน
ภายในเล่มยังมีเรื่องของ “ลูกเต๋าพิสดาร” รวมถึง “เรื่อง
พันธุศาสตร์ระดับโมเลกุลและพันธุวิศวกรรมศาสตร์การโคลนยีนโดยอาศัย
พลาสมิดของแบคทีเรีย” และท้ายสุดพลาดไม่ได้กับ โครงการ Thailand
Junior Water Prize เวทีที่เปิดโอกาสให้เด็ก ๆ ทั่วประเทศได้ส่งสิ่งประดิษฐ์
นวัตกรรมที่รักษาสิ่งแวดล้อม นับเป็นอีกงานที่ห้ามพลาดด้วยประการ
ทั้งปวง สุดท้ายนี้ขอฝากข้อคิดไว้สั้น ๆ ว่า ซ้าเติมชีวิต กับ ปรับปรุงชีวิต ำ
นั้นง่ายนิดเดียว แต่ให้ผลต่างกันมาก...สวัสดีปีใหม่ พ.ศ.2559 ครับ
  [7] => 2015/issue197/index.php
  [8] => 2015/pdf/197.pdf
  [9] => 2015
  [10] => 
)
 

นิตยสาร สสวท. เป็นนิตยสารที่จัดทำโดยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อเผยแพร่และส่งเสริมความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี เสนอความก้าวหน้าทางวิทยาการ
ในด้านการศึกษาที่จะสนับสนุนการศึกษาของชาติให้ทันกับเหตุการณ์ปัจจุบันเผยแพร่กิจกรรมและผลงาน
ของสสวท. พร้อมทั้งงานวิจัยและโครงงานวิทยาศาสตร์ของนักเรียน เพื่อให้ครู นักเรียน และผู้ที่สนใจทำ
โครงงานได้ศึกษาแนวคิดและใช้ประโยชน์จากโครงงานดังกล่าว

ปีที่ 44 ฉบับที่ 197 พฤศจิกายน - ธันวาคม 2558

เรื่องราวความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างครูและนักเรียนเป็น เรื่องที่เราคุ้นชิน นักเรียนส่วนใหญ่ใช้เวลาหนึ่งในสามของวัน กับการอยู่ที่โรงเรียน ร่วมกิจกรรมการเรียนการสอนต่าง ๆ ซึ่งต้อง มีปฏิสัมพันธ์ทั้งกับเพื่อนและครู อันจะนำาไปสู่การเรียนรู้ร่วมกัน ซึ่งหลายงานวิจัยบ่งชี้ว่า ปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่างนักเรียนกับบุคคล อื่นในโรงเรียนโดยเฉพาะกับครูนั้น นับเป็นสิ่งแวดล้อมทางการเรียน ที่สำาคัญที่ช่วยส่งเสริมพัฒนาการของนักเรียนทั้งในทางวิชาการ ทางสังคม และอารมณ์ได้ ดังนั้น การมีความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างนักเรียนและบุคคล ในโรงเรียนจึงมีความสำาคัญที่ไม่อาจละเลยได้ ผลการศึกษาของโครงการประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติได้ สะท้อนเรื่องราวความสุข หากท่านผู้อ่านเป็นครู ลองดูว่าตอนนี้ความสัมพันธ์ กับนักเรียนที่มีอยู่นั้นเป็นอย่างไร และท่านจะทำาอย่างไรเพื่อให้ ความสัมพันธ์นี้เติบโตและสวยงามได้ในรั้วโรงเรียน ภายในเล่มยังมีเรื่องของ “ลูกเต๋าพิสดาร” รวมถึง “เรื่อง พันธุศาสตร์ระดับโมเลกุลและพันธุวิศวกรรมศาสตร์การโคลนยีนโดยอาศัย พลาสมิดของแบคทีเรีย” และท้ายสุดพลาดไม่ได้กับ โครงการ Thailand Junior Water Prize เวทีที่เปิดโอกาสให้เด็ก ๆ ทั่วประเทศได้ส่งสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมที่รักษาสิ่งแวดล้อม นับเป็นอีกงานที่ห้ามพลาดด้วยประการ ทั้งปวง สุดท้ายนี้ขอฝากข้อคิดไว้สั้น ๆ ว่า ซ้าเติมชีวิต กับ ปรับปรุงชีวิต ำ นั้นง่ายนิดเดียว แต่ให้ผลต่างกันมาก...สวัสดีปีใหม่ พ.ศ.2559 ครับ

Read Download

* รองรับการแสดงผลบน Internet Explorer เวอร์ชั่น 8 ขึ้นไป, Mozilla Firefox, Google Chrome และ Safari

* Tip หากอ่านเนื้อหาในเล่ม สามารถกดปุ่มลูกศร ซ้าย และ ขวา เพื่อเปลี่ยนหน้าแทน Mouse

ค้นหา...ปีที่

© copyright 2013 The Institute for the Promotion of Teaching Science and Technology