Previous Page  10 / 62 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 10 / 62 Next Page
Page Background

การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และทักษะที่จ�

ำเป็น

ในศตวรรษที่ 21

นอกจากการพัฒนาความสามารถด้านการใช้เทคโนโลยี

แล้ว เราควรมีการพัฒนาทักษะหรือความสามารถของเด็กไทย

ในด้านใดอีกบ้าง

ทักษะที่ควรค�

ำนึงถึงคือทักษะที่จําเป็นในศตวรรษที่ 21

ซึ่งมีจุดเริ่มต้นมาจากการประชุมร่วมกันของนักวิชาการหลาย

สาขาในประเทศสหรัฐอเมริกา เนื่องจากรัฐบาลมีความต้องการ

พัฒนาคุณภาพของประชากรเพื่อยกระดับขีดความสามารถของ

ประเทศให้ทัดเทียมกับนานาชาติและการดํารงชีวิตอยู่ในโลกที่มี

การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ซึ่งมีข้อสรุปร่วมกันว่า ทักษะที่

จําเป็นในศตวรรษที่ 21 ควรมีอยู่ 3 ด้านหลัก ๆ คือ

ทักษะการ

เรียนรู้และนวัตกรรม ทักษะชีวิตและการทํางาน และทักษะด้าน

สารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี

ดังนี้

1. ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม

ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม

การคิดเชิงวิพากษ์และการแก้ปัญหา

การสื่อสารและการร่วมมือ

2. ทักษะชีวิตและการทํางาน

ความยืดหยุ่นและความสามารถในการปรับตัว

ความคิดริเริ่มและการชี้นําตนเอง

ทักษะทางสังคมและการเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรม

การเพิ่มผลผลิตและความรู้รับผิด

ความเป็นผู้นําและความรับผิดชอบ

3. ทักษะด้านสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี

พื้นฐานด้านสารสนเทศ

พื้นฐานด้านสื่อ

พื้นฐานด้านไอซีที

การปฏิรูปการศึกษาของไทยในครั้งนี้พบว่ามุ่งหวังให้มี

การพัฒนาให้ผู้เรียนมีทักษะในศตวรรษที่ 21 ร่วมด้วย ดังนั้น

จึงมีความจ�

ำเป็นอย่างยิ่งในการเตรียมความพร้อม ช่วยเหลือ

สนับสนุนครูให้สามารถพัฒนาตนเองจนมีศักยภาพเพียงพอที่

สามารถจัดการเรียนรู้เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ต้องการ หากไม่มี

การเตรียมความพร้อมให้กับครูแล้ว ความต้องการที่จะพัฒนา

ดร. สุพรรณี ชาญประเสริฐ

ผู้อ�

ำนวยการสาขาเคมี สสวท. / e-mail :

supunnee@ipst.ac.th

รอบรู้วิทย์

ศตวรรษที่ 21 เป็นยุคแห่ง

เทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่ง

ต้องยอมรับว่าเราไม่สามารถ

ต้านกระแสความเปลี่ยนแปลง

ของสังคมโลกในปัจจุบันและ

อนาคต โดยเป็นไปในลักษณะ

ที่มีการสื่อสารอย่างรวดเร็ว

มีการแข่งขันสูงทั้งในด้าน

การศึกษา อาชีพ เศรษฐกิจ

ดังนั้นการเตรียมคนรุ่นใหม่

ให้มีทักษะที่จําเป็นเพื่อให้

ดํารงชีวิตในสังคมที่มีการ

เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

จึงมีความจําเป็นอย่างยิ่ง

นิตยสาร สสวท.

10