Previous Page  2 / 62 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 2 / 62 Next Page
Page Background

สารบัญ

IPST MAGAZINE

ปีที่ 42 ฉบับที่ 185 พฤศจิกายน - ธันวาคม 2556

รอบรู้วิทย์

3

ระบบการท�

ำงานของสมอง

กับการเรียนการสอนวิชาฟิสิกส์ (ตอนที่ 2)

7

เล่นสนุก ได้ความรู้ กับของเล่นพื้นบ้าน

ในค่ายโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ประจ�

ำปี 2555

ณ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

10

การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และทักษะที่จ�

ำเป็น

ในศตวรรษที่ 21

เรื่องเด่นประจ�

ำฉบับ

14

สะเต็มศึกษาประเทศไทยและทูตสะเต็ม

(STEM Education Thailand

and STEM Ambassadors)

19

สะเต็มศึกษากับการจัดการเรียนรู้

วิชาโลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ

23

เรียนรู้แบบ STEM ผ่าน “หุ่นยนต์”:

สร้างการมีส่วนร่วมของนักเรียน

26

กิจกรรมสะเต็มหรรษา: ลูกโป่งน�้

ำบันจีจัมป์

30

การจัดกิจกรรมสะเต็มศึกษาด้วยกบโอริงามิ

32

สะเต็มศึกษา ของใหม่ส�

ำหรับประเทศไทยหรือไม่

35

เทคโนโลยีและวิศวกรรมคืออะไรในสะเต็มศึกษา

38

กิจกรรม รถไฟเหาะ: บูรณาการความรู้

ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี

ตามแนวทางสะเต็มศึกษา

รอบรู้คณิต

42

มหกรรมชุมนุมนักวิจัยนานาชาติ

ด้านการศึกษาคณิตศาสตร์ ณ สหราชอาณาจักร

สื่อการเรียนกระตุ้นความคิด

46

ฝึกสมอง ลองเกม

49

พจนานุกรมศัพท์วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์

และเทคโนโลยี ฉบับอิเล็กทรอนิกส์

54

เว็บช่วยสอน

นานาสาระ และข่าวสาร

55

Joseph Banks นักพฤกษศาสตร์

ผู้ให้ก�

ำเนิดสวน Kew แห่งลอนดอน

58

ข่าว สสวท.

60

QUIZ

49

14

7

10

3

23

30

42

55

นิตยสาร สสวท.

2