Previous Page  7 / 62 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 7 / 62 Next Page
Page Background

หลายคนคงปฏิเสธไม่ได้ว่า เด็ก ๆ ทุกคนชอบของเล่น และ

การเล่นเป็นส่วนหนึ่งในช่วงชีวิตในวัยเด็กที่น่าประทับใจ และ

นั่นทำ

�ให้ผู้ใหญ่หลาย ๆ คน นึกอยากย้อนเวลากลับไปในช่วง

ชีวิตนั้น ของเล่น เป็นที่รู้กันโดยทั่วไปว่า มีส่วนในการสร้าง

เสริมและพัฒนาทางความคิด การเรียนรู้ และทักษะการใช้

ชีวิต ที่หาได้นอกเหนือจากการเรียนรู้ในห้องเรียน ให้เด็กเรียน

รู้และฝึกใช้ทักษะทางร่างกาย การเคลื่อนไหว และ เสริมสร้าง

จินตนาการ คิดค้น แก้ปัญหา ใช้เชาวน์ปัญญา ไปพร้อม ๆ กับ

การได้รับความสนุกสนาน เพลิดเพลินในขณะที่เล่นของเล่น

ซึ่งจะช่วยส่งเสริมและพัฒนาในด้านอารมณ์ของเด็กได้อีกด้วย

ทวินันท์ มาลา

นักวิชาการ สาขาโอลิมปิกวิชาการและพัฒนาอัจฉริยภาพฯ สสวท./ e-mail :

tmala@ipst.ac.th

เล่นสนุก ได้ความรู้ กับของเล่นพื้นบ้าน

ในค่ายโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ประจำ

�ปี 2555

ณ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

ในค่ายโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ชั้น

ประถมศึกษาปีที่ 3 ประจำ

�ปี 2555 ณ องค์การพิพิธภัณฑ์

วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) เมื่อวันที่ 7 ถึง 9 พฤษภาคม พ.ศ.

2556 ที่ผ่านมา สสวท. ร่วมกับ อพวช. ได้จัดกิจกรรม สนุกกับ

วิทยาศาสตร์ในภูมิปัญญาไทย ซึ่งเป็นกิจกรรมที่เด็ก ๆ จะได้เรียน

รู้วิทยาศาสตร์ในภูมิปัญญาไทยผ่านของเล่นไทย และลงมือทำ

ของเล่นด้วยตัวเอง โดยพี่ ๆ วิทยากรจาก อพวช. ได้นำ

�ของเล่น

ไทยหลากหลายชนิด มาให้เด็ก ๆ ได้สัมผัส และได้สำ

�รวจความรู้

ทางวิทยาศาสตร์ที่ซ่อนอยู่ใน ของเล่น รวมทั้งเตรียมอุปกรณ์มา

ให้เด็ก ๆ ได้ลงมือทำ

�ของเล่นไทยด้วยตัวเอง เป็นการสร้างความ

ภาคภูมิใจให้เด็ก ๆ อีกด้วย

ของเล่นพื้นบ้านนี้ นอกจากเด็ก ๆ จะได้สนุกกับการเล่นของ

เล่น และการลงมือทำ

�ด้วยตัวเองแล้ว เด็ก ๆ ยังได้รับความรู้ทาง

รอบรู้วิทย์

ปีที่ 42

|

ฉบับที่ 185

|

พฤศจิกายน-ธันวาคม 2556

7