Previous Page  5 / 62 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 5 / 62 Next Page
Page Background

5. สะเต็มศึกษาช่วยพัฒนาหรือเพิ่มขีดความ

สามารถของนักเรียนอย่างไร

มีคนจ�

านวนมากอาจข้องใจว่าการจัดการเรียนรู้ตาม

แนวทางสะเต็มศึกษาจะช่วยยกระดับหรือเพิ่มศักยภาพของ

ผู้เรียนได้หรือไม่ อย่างไร

ตามที่ได้กล่าวแล้วว่าการจัดการเรียนรู้ตามแนวทาง

สะเต็มศึกษา นอกจากการบูรณาการด้านเนื้อหาวิชาแล้วยังได้

น�

าหลักการและทักษะ กระบวนการคิด การออกแบบ การแก้

ปัญหา การให้เหตุผลต่าง ๆ ทางวิศวกรรม มาบูรณาการร่วม

ด้วยทั้งในระดับชั้นประถมศึกษาจนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษา

ตอนปลาย นักเรียนจะได้เรียนรู้และก่อให้เกิดทักษะต่าง ๆ

ที่สามารถน�

าไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ที่หลากหลาย และ

การบรูณาการกระบวนการทางวิศวกรรมและการแก้ปัญหา

ไปในรายวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เป็นการเชื่อมโยง

หลักสูตรไปสู่โลกแห่งความเป็นจริง ซึ่งน�

าไปสู่เป้าประสงค์

ที่แท้จริงของการเรียนรู้และการแก้ปัญหา นักเรียนที่มีความ

รู้ ความเชี่ยวชาญทางสะเต็มจะสามารถตอบค�

าถาม หรือแก้

ปัญหาที่ซับซ้อนได้ดีขึ้น สามารถส�

ารวจตรวจสอบในประเด็น

ข้อสงสัยต่าง ๆ และพัฒนาไปสู่การแก้ปัญหาที่ท้าทายและ

ปัญหาในโลกที่เป็นจริง ในขณะเดียวกันก็สามารถประยุกต์ใช้

ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมและคณิตศาสตร์

ในด้าน อื่น ๆ ได้อย่างเหมาะสม นอกจากนี้นักเรียนที่มีความ

ช�

านาญหรือเชี่ยวชาญทางสะเต็มยังมีคุณสมบัติของการเป็น

นักคิดอย่างเป็นเหตุเป็นผล เป็นนักสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ

และขณะเดียวกันก็เป็นผู้ที่มีความรอบรู้ทางเทคโนโลยี ทาง

วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

ดังนั้นครูควรพยายามน�

ายุทธศาสตร์ต่าง ๆ ของการ

จัดการเรียนรู้มาใช้ในการออกแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อ

อ�

านวยความสะดวกในการเรียนรู้ที่มีการบูรณาการทั้งแนว

ความคิดหลักทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และกระบวนการ

ทางวิศวกรรม โดยน�

าเทคโนโลยีมาเอื้อประโยชน์ต่อการเรียน

รู้ รวมทั้งการจัดบรรยากาศให้เป็นชั้นเรียนส�

าหรับนวัตกรรม

และการออกแบบของผู้เรียนภายใต้บรรยากาศการเรียนรู้ที่

เป็นเชิงบูรณาการ (Rockland และคณะ, 2010)

ในหลาย ๆ ประเทศ จึงให้ความส�

าคัญกับการจัดกิจกรรม

ที่มีการเตรียมความพร้อมให้กับครูให้สามารถจัดการเรียนรู้

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตามสะเต็มศึกษานี้คือแนว

โน้มหรือกระแสความต้องการที่ก�

าลังเกิดขึ้น แม้ในประเทศ

สหรัฐอเมริกาเองก็มีนักการศึกษาบางส่วนที่วิพากษ์ถึงการ

จัดการเรียนรู้ตามแนวทางของสะเต็มศึกษาว่าเป็นกระแส

นิยมและจะส่งผลกระทบน้อยมากในระบบถ้าหากว่าไม่มี

มาตรฐานที่จะน�

ามาใช้ในการวัดและประเมินผล ซึ่งจะท�

าให้

ครูและนักเรียนส่วนใหญ่ไม่เกิดความตระหนักและไม่เห็นความ

ส�

าคัญของการจัดกิจกรรมตามแนวทางสะเต็มศึกษาสู่ชั้นเรียน

ดังนั้นประเทศไทยเราก็ควรตระหนักในประเด็นนี้ด้วยเช่นกัน

และควรส่งเสริมให้มีโครงการที่พัฒนาครูให้เกิดความตระหนัก

และเห็นถึงความส�

าคัญของการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้

ตามแนวทางสะเต็มศึกษาและควรมีแนวทางในการส่งเสริมให้

ครูน�

าวิธีการและทักษะเหล่านั้นสู่ชั้นเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ

บรรณานุกรม

Maryland STEM: Innovation Today to Meet Tomorrow’s

Global Challenges. STEM Education Frequently Asked

Questions. Retrieved January 10, 2014, from http://

mdk12.org/instruction/curriculum/STEM/pdf/STEM_Fre

quently_Asked_Questions.pdf

Meyrick, Kristy M. (2011). How STEM Education Improve

& Student Learning.

Meridian K-12 School Computer

Technologies Journal

,

14

(1).

Rockland, R., Bloom, D. S., Carpinelli, J., Burr-Alexander,

L., Hirsch, L. S., & Kimmel, H. (2010). Advancing the

“E” in K-12 STEM Education.

Journal of Technology

Studies

,

36

(1), 53-64.

ปีที่ 42 ฉบับที่ 186 มกราคม - กุมภาพันธ์ 2557

5