I / 62 Next Page
Information
Show Menu
I / 62 Next Page
Page Background

ป

ที่ 42 ฉบับที่ 186 มกราคม - กุมภาพันธ

2557

สะเต็มศึกษากับการจัดการเร�

ยนรู

ในศตวรรษที่ 21

INQUIRY กำลังจะหายไป ?!?!

การประเมินการรู

เร�่

องว�

ทยาศาสตร

ของ PISA 2015