Previous Page  1 / 62 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 1 / 62 Next Page
Page Background

คณะที่ปรึกษา

ประธานกรรมการ สสวท.

ผู

อํานวยการ สสวท.

บรรณาธิการบริหาร

ขจรเดช บุตรพรม

ที่ปรึกษากองบรรณาธิการ

รองผู

อํานวยการ สสวท.

ผู

ช

วยผู

อํานวยการ สสวท.

หัวหน

ากองบรรณาธิการ

พงษ

เทพ บุญศรีโรจน

กองบรรณาธิการ

ดร.กุศลิน มุสิกุล

ดร.จารุวรรณ แสงทอง

ดร.ชัยวุฒิ เลิศวนสิริวรรณ

ณรงค

แสงแก

ดุสิต สังข

ร

วมใจ

ถนิม ทิพย

ผ

อง

ธันยากานต

ยืนตระกูลชัย

นวรัตน

อินทุวงศ

เบ็ญจวรรณ ศรีเจริญ

ประกายกานต

ตรีอาภรณ

ดร.ประสงค

เมธีพินิตกุล

ผู

ช

วยกองบรรณาธิการ

วนิดา คล

องอาสา

นิลุบล กองทอง

รัชนีกร มณีโชติรัตน

สินีนาฎ ทาบึงกาฬ

ดวงมาลย

บัวสังข

สิริมดี นาคสังข

สุประดิษฐ

รุ

งศรี

เจ

าของ

สถาบันส

งเสริมการสอนวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยี

924 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กทม. 10110

โทร. 0-2392-4021 ต

อ 3307

Call Center: 0-2335-5222

(ข

อเขียนทั้งหมดเป

นความเห็นอิสระของผู

เขียน มิใช

ของ สสวท.

หากข

อเขียนใดผู

อ

านเห็นว

าได

มีการลอกเลียนแบบหรือแอบอ

าง

โดยปราศจากการอ

างอิง กรุณาแจ

งให

กองบรรณาธิการทราบด

วย

จักเป

นพระคุณยิ่ง)

วัตถุประสงค

1. เผยแพร

และส

งเสริมความรู

ทางด

านวิทยาศาสตร

คณิตศาสตร

และเทคโนโลยี

ให

แก

ครูและผู

สนใจทั่วไป

2. เผยแพร

กิจกรรมและผลงานของ สสวท.

3. เสนอความก

าวหน

าของวิทยาการในด

านการศึกษาวิทยาศาสตร

คณิตศาสตร

และเทคโนโลยีที่จะสนับสนุนการศึกษาของชาติให

ทันกับเหตุการณ

ป

จจุบัน

4. แลกเปลี่ยนและรับฟ

งความคิดเห็นต

าง ๆ เกี่ยวกับความรู

ทางด

านวิทยาศาสตร

คณิตศาสตร

และเทคโนโลยีจากครูและผู

สนใจทั่วไป

ปาริฉัตร พวงมณี

ดร.พรชัย อินทร

ฉาย

พรพจน

พุฒวันเพ็ญ

ดร.รชยา ศรีสุริฉัน

ราม ติวารี

ดร.วนิดา ธนประโยชน

ศักดิ์

ดร.โศจิวัจน

เสริฐศรี

สมเกียรติ เพ็ญทอง

สุพจน

วุฒิโสภณ

ดร.สุพรรณี ชาญประเสริฐ

อุปการ จีระพันธุ

เป

ดเล

ม สสวท.

เรื่องราวเด

นๆ ของ สสวท. ฉบับนี้ ขอยกให

เป

นเรื่องของ CERN :

The European Organization for Nuclear Research หรือ องค

กร

เพื่อการวิจัยนิวเคลียร

แห

งยุโรป ซึ่งเป

นองค

กรระหว

างประเทศใน

ยุโรปที่ตั้งขึ้น เพื่อการวิจัยฟ

สิกส

พื้นฐานระดับโลก ตั้งอยู

ที่เมืองเจนีวา

สมาพันธรัฐสวิส โดยป

จจุบันงานวิจัยหลักของ CERN เกี่ยวข

องกับ

ฟ

สิกส

อนุภาค และมีบทบาทสําคัญในการเผยแพร

ความรู

ด

านฟ

สิกส

อนุภาคตลอดจนเป

นแหล

งรวบรวมนักวิจัยที่สําคัญของโลกอีกด

วย

เนื้อหาภายในเล

มได

กล

าวถึง “โครงการความร

วมมือไทย

กับ CERN ตามพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม

บรมราชกุมารี” ด

วยทรงมีความสนพระทัยจึงส

งเสริมให

เกิดความ

ร

วมมือ โดยส

งนักศึกษาเอกฟ

สิกส

และครูสอนวิชาฟ

สิกส

จากไทยไป

ร

วมโครงการฤดูร

อนที่ CERN โอกาสที่ท

านจะมีส

วนร

วมในโครงการอยู

ไม

ไกล ที่สําคัญ สสวท ในฐานะที่เป

นหน

วยงานหนึ่งที่มีหน

าที่เผยแพร

เสริมสร

างความรู

ความเข

าใจเกี่ยวกับภารกิจของ CERN สาขาฟ

สิกส

จึงออกแบบกิจกรรมเกี่ยวกับเครื่องเร

งอนุภาค (accelerator) รวมทั้ง

กิจกรรมอื่น ๆ อีกมากมาย

สําหรับความเข

มข

นในคอลัมน

ต

าง ๆ ยังอัดแน

นด

วยเนื้อหาสาระ

เช

นเดิม เช

การเรียนรู

สะเต็มผ

านการวิจัย เรื่องความสวยงามของ

สมการทางคณิตศาสตร

ช

วยอธิบายปรากฏการณ

ธรรมชาติได

อย

าง

ลงตัว

และเรื่องที่น

าสนใจอื่น ๆ โปรดอย

ารอคอย...ที่จะพลิกหน

าต

อไป

สาระความรู

ความสนุกเพลิดเพลินกําลังรอท

านอยู

เพียงปลายนิ้ว

แล

วพบกันใหม

ฉบับต

อไปครับ

ขจรเดช บุตรพรม

บรรณาธิการบริหาร

1

ป‚

ที่ 42 ฉบับที่ 187 มีนาคม - เมษายน 2557