Previous Page  11 / 62 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 11 / 62 Next Page
Page Background

รูปที่ 1 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จเยือน CERN 4 ครั้ง

ครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 13 เมษายน พ.ศ. 2553

ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2543

ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2552

ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2546

เพื่อนคุณครูที่เคารพรักครับ ตามที่เราทราบกันว่าแรงและ

การเคลื่อนที่เป็นสาระหลักหนึ่งสาระ ของวิชาวิทยาศาสตร์ของ

เรา มีบทบาทต่อสรรพสิ่งทั้งหลายในเอกภพตั้งแต่เรื่องง่าย ๆ

เมื่อผลมะม่วงสุกหลุดจากขั้วทิ้งต้นแล้วเคลื่อนที่ลงในแนวดิ่ง

เสรีด้วยความเร่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วงที่โลกกระท�

ำต่อมะม่วง

ไปจนถึงการเร่งอนุภาคของเครื่อง LHC อันยิ่งใหญ่ในโครงการ

ของ CERN เพื่อยืนยันการมีอยู่ของอนุภาคพระเจ้าหรืออนุภาค

ฮิกส์ และแล้วผลการค้นพบอนุภาค

ว่าที่ฮิกส์

(Higgs Like) ยัง

ผลให้รางวัลโนเบลสาขาฟิสิกส์ประจ�

ำปี พ.ศ. 2556 ตกเป็นของ

ดร.ฟรองซัว อองเกลต์ ศาสตราจารย์เกียรติคุณจากประเทศ

เบลเยียม คู่กับ ดร.ปีเตอร์ ดับเบิลยู ฮิกส์ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ

จาก สหราชอาณาจักร ทั้งสองท่านได้รับรางวัลอันทรงเกียรติ

จากการน�

ำเสนอทฤษฎีเกี่ยวกับฟิสิกส์อนุภาคออกมาเป็น “แบบ

จ�

ำลองมาตรฐาน (standard model)” เป็นผลเฉลยว่าอนุภาค

มีมวลได้อย่างไร ทั้งสองท่านต่างคนต่างน�

ำเสนอทฤษฎีนี้ใน

พ.ศ. 2507 จนกระทั่งทฤษฎีนี้ได้รับการยืนยันโดยการค้น

พบอนุภาคว่าที่ฮิกส์โดยห้องปฏิบัติการของ CERN ในวันที่ 4

กรกฎาคม พ.ศ. 2555 วันชาติอเมริกา (เหมือนหวยล็อกของ

ไทยแลนด์)

เพื่อนคุณครูคงจะเป็นงงว่าอยู่ดี ๆ เหตุใดผมจึงน�

ำเรื่องไกล

ตัวหรูสุดจะเอื้อมมาบอกกล่าว ใจเย็น ๆ ครับ จริง ๆ แล้วใน

ปัจจุบันเรื่อง CERN ใกล้ตัวเรามากครับ เนื่องจาก “โครงการ

ความร่วมมือไทยกับ CERN ตามพระราชด�

ำริสมเด็จพระเทพรัตน

ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี”

สนามแรงบันดาลใจจากผลงานเครื่องเร่งอนุภาค LHC

ก่อเกิดเครื่องเร่งมอดูลอ้ายของ สสวท.

สแกนโค้ดนี้เพื่อ

ชมภาพเคลื่อนไหว

ราม ติวารี

ผู้อำ

�นวยการสาขาฟิสิกส์ สสวท. / e-mail :

rtiwa@ipst.ac.th

11

ปีที่ 42 ฉบับที่ 187 มีนาคม - เมษายน 2557