Previous Page  12 / 62 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 12 / 62 Next Page
Page Background

เพื่อนคุณครูครับ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช

กุมารีทรงมีความสนพระทัยทางด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์ของ

ประเทศไทยโดยเฉพาะวิชาฟิสิกส์เป็นพิเศษครับ ดังจะเห็นได้จาก

พระราชกรณียกิจและโครงการในพระราชด�

ำริต่าง ๆ พระองค์ได้

เสด็จ พระราชด�

ำเนินเยือน CERN ถึง 4 ครั้งด้วยกัน (ครั้งแรกเมื่อ

วันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2543 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม

พ.ศ. 2546 ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2552 และครั้ง

ที่ 4 เมื่อวันที่ 13 เมษายน พ.ศ. 2553) การเสด็จฯ ในครั้งที่ 3

นั้นได้มีการลงนามในเอกสารแสดงเจตจ�

ำนงที่จะมีความร่วมมือ

กัน (Expression of Interest : EOI) ระหว่างสถาบันวิจัยแสง

ซินโครตรอน (องค์การมหาชน) และ The Compact Muon

Solenoid Experiment : CMS โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหา

ความร่วมมือทางวิชาการและวิจัยกับ CERN โดยเฉพาะการ

ส่งนักศึกษาเอกฟิสิกส์และครูสอนวิชาฟิสิกส์จากประเทศไทย

ไปร่วมโครงการภาคฤดูร้อนที่ CERN รวมทั้งสนับสนุนนักวิจัยไทย

ให้เข้าร่วมท�

ำงานวิจัยในโครงการของ CERN ซึ่งจะเป็นการ

ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรของไทยให้มีบรรยากาศ

ของการเป็นนักวิจัยมากยิ่งขึ้น

เพื่อเป็นการสนองพระราชด�

ำริในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงสนพระทัยในงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์

โดยเฉพาะอย่างยิ่งงานวิจัยด้านฟิสิกส์อนุภาค และมีพระราช

ประสงค์ให้นักฟิสิกส์ไทยได้มีโอกาสร่วมงานวิจัยกับนักฟิสิกส์

ชั้นน�

ำจากทั่วโลกที่ CERN ซึ่งเป็นองค์กรวิจัยด้านฟิสิกส์อนุภาค

ระดับแนวหน้าของโลก ศ. ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์ จึงได้เชิญชวน

หน่วยงานต่าง ๆ 13 หน่วยงาน ประกอบด้วย

1)

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2)

สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)

3)

ศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านฟิสิกส์

4)

สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ

5)

ส�

ำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

6)

ส�

ำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

7)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

8)

มหาวิทยาลัยมหิดล

9)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

10)

สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ

11)

สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน�้

ำและการเกษตร

12)

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

13)

ส�

ำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร

เพื่อมาร่วมผลักดันและด�

ำเนินงานให้เป็นไปตาม

พระราชด�

ำริ ทั้ง 13 หน่วยงานจึงได้มีการลงนามในบันทึกข้อ

ตกลงความร่วมมือทางวิชาการ “โครงการความร่วมมือไทยกับ

CERN” เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 เพื่อความยั่งยืนใน

การด�

ำเนินการ และร่วมกันสนับสนุน ส่งเสริมกิจกรรมต่าง ๆ

ให้เป็นรูปธรรม อาทิเช่น

1.โครงการคัดเลือกนักศึกษาเอกฟิสิกส์และครูสอน

ฟิสิกส์เพื่อร่วมโปรแกรมภาคฤดูร้อนของ CERN

CERN ได้เทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม

บรมราชกุมารี โดยการจัดสรรทุนในการเข้าร่วมโปรแกรมภาคฤดู

ร้อนที่ CERN ให้กับนักศึกษาเอกฟิสิกส์และครูสอนวิชาฟิสิกส์

อย่างละ 1 ทุน โดยทางโครงการความร่วมมือฯ ได้สนับสนุน

เพิ่มเติมอีกอย่างละ 1 ทุนเช่นกัน เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษา

และครูฟิสิกส์จากประเทศไทยได้เข้าร่วมอบรมความรู้ด้านฟิสิกส์

อนุภาค ฟิสิกส์ของเครื่องเร่งอนุภาค ฟิสิกส์ของเครื่องตรวจวัด

รูปที่ 2 มะม่วงหลุดจากขั้วเมื่อยามสุก

รูปที่ 3 เครื่อง LHC ที่ CERN

(ที่มา:

http://sureshemre.wordpress.com/2012/07/20/all-

particles-are-god-particles/)

12

นิตยสาร สสวท.