Previous Page  16 / 62 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 16 / 62 Next Page
Page Background

16

นิตยสาร สสวท.

แรงพยุง หรือที่เคยเรียกกันว่า “แรงลอยตัว” เป็นแรงที่เกิดขึ้นในธรรมชาติ เช่น เวลาเรายกวัตถุในน�้

ำ จะรู้สึกว่าเบากว่ายก

วัตถุนั้นในอากาศ ดังนั้นถ้าจะขนส่งสินค้าที่มีน�้

ำหนักมาก ๆ เช่น ข้าว ไม้ โลหะ จะต้องใส่เรือแล้วขนส่งทางทะเล ท�

ำให้มีค�

ำถาม

ที่เกี่ยวข้องกับแรงพยุง เช่น “ท�

ำไมยกวัตถุในน�้

ำจึงเบากว่ายกในอากาศ” นอกจากนี้แรงพยุงยังระบุไว้ในหลักสูตรแกนกลางการ

ศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ตามตัวชี้วัดของกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้น ป.5 และ ม.3 ดังนี้

“ทดลองและอธิบายแรงพยุงของของเหลว การลอยตัว และการจมของวัตถุ”

และ

“ทดลองและอธิบายแรงพยุงของของเหลวที่กระทำ

�ต่อวัตถุ”

ก่อนอื่นขอให้ท่านยกแท่งเหล็ก หรือก้อนหินตันขนาดเล็ก ๆ มีมวลประมาณ 500 กรัม โดยยกขึ้นในอากาศ แล้วค่อย ๆ หย่อน

มือที่มีแท่งเหล็กวางอยู่ลงในน�้

ำ ปล่อยลงจนกระทั่งแท่งเหล็กและมือจมมิดน�้

ำ แรงที่แท่งเหล็กกระท�

ำต่อมือเราตั้งแต่ตอนที่แท่ง

เหล็กอยู่ในอากาศ จนกระทั่งแท่งเหล็กจมน�้

ำ แรงนี้มีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่ อย่างไร

ถ้ายังไม่แน่ใจว่าแรงนั้นมีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่ ขอให้เตรียมอุปกรณ์ที่จ�

ำเป็นคือ แท่งเหล็กตันก้อนเดิมมีมวลประมาณ 500

กรัมพร้อมหูเกี่ยว เครื่องชั่งสปริง 1 เครื่อง แล้วท�

ำดังนี้

1. ใช้เครื่องชั่งสปริง ชั่งแท่งเหล็กในอากาศ สังเกตและบันทึกแรงที่กระท�

ำกับแท่งเหล็ก

2. หย่อนแท่งเหล็กที่แขวนอยู่กับเครื่องชั่งสปริงลงในน�้

ำ เมื่อแท่งเหล็กเริ่มสัมผัสผิวน�้

ำจนแท่งเหล็กจมอยู่ใต้ผิวน�้

ำเล็กน้อย

สังเกตและบันทึกแรงที่กระท�

ำกับแท่งเหล็ก

ถามว่า “ขณะค่อย ๆ หย่อนแท่งเหล็กที่แขวนกับเครื่องชั่งสปริงลงในน�้

ำ มีแรงอะไรบ้างที่กระท�

ำต่อแท่งเหล็ก”

เมื่อเรายกแท่งเหล็กด้วยเครื่องชั่งสปริงให้อยู่นิ่งในอากาศ แรงในแนวดิ่งที่

กระท�

ำต่อแท่งเหล็กก็จะมีแรงดึงจากเครื่องชั่งสปริงออกแรงดึงแท่งเหล็กไว้ แรง

นี้มีทิศทางขึ้น ส่วนโลกก็จะออกแรงกระท�

ำกับแท่งหล็กในทิศทางลง เรียกแรง

นี้ว่า

น�้

ำหนัก

หรือ

แรงโน้มถ่วงของโลก

ส่วนแรงในแนวระดับที่กระท�

ำต่อแท่ง

แม่เหล็กก็จะมีแรงดันจากอากาศที่อยู่รอบ ๆ แท่งเหล็ก แรงนี้กระท�

ำในแนว

ตั้งฉากกับทุกผิวสัมผัสระหว่างอากาศกับแท่งเหล็ก

ลองถามดู 1

: ผลรวมของแรงดันอากาศทั้งหมดในระดับเดียวกันที่กระทำ

ต่อแท่งเหล็กมีค่าเป็นเท่าไร

(แนวค�

ำตอบ : มีค่ารวมเป็นศูนย์)

ลองถามดู 2

: ผลรวมของแรงในแนวดิ่งที่กระท�

ำต่อแท่งเหล็กมีค่าเป็น

เท่าไร

(แนวค�

ำตอบ : มีค่ารวมเป็นศูนย์)

ต่อมาถ้าให้ปลายล่างของแท่งเหล็กสัมผัสผิวน�้

ำ สังเกตเห็นเข็มของเครื่อง

ชั่งสปริงจะเริ่มขยับขึ้น ถ้าแท่งเหล็กจมลึกในน�้

ำมากขึ้น ส่งผลให้แรงดึงจาก

เครื่องชั่งสปริงก็จะน้อยลงอีก เพราะเหตุใดแรงดึงจากเครื่องชั่งสปริงจึงน้อย

ลง เราจะอธิบายเหตุการณ์นี้ได้อย่างไร

กนกศักดิ์ ทองตั้ง

ผู้ชำ

�นาญ สาขาวิทยาศาสตร์มัธยมศึกษาตอนต้น สสวท. / e-mail :

ktong@ipst.ac.th

แรงพยุง