Previous Page  3 / 62 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 3 / 62 Next Page
Page Background

3

ปีที่ 42 ฉบับที่ 187 มีนาคม - เมษายน 2557

ภัณฑิลา อุดร

นักวิชาการ สาขาชีววิทยา สสวท. / e-mail :

pudor@ipst.ac.th

กิจกรรมผลิตสื่อโครงสร้างดอกจากห้องครัว

การจัดการเรียนการสอนชีววิทยาโดยมีการใช้สื่อประกอบการ

เรียนรู้เป็นวิธีการหนึ่งที่ผู้สอนนิยมใช้กระตุ้นและสร้างความสนใจ

ของนักเรียนให้อยากเรียนรู้บทเรียน นอกจากนี้ยังช่วยให้นักเรียน

เข้าใจเนื้อหาของบทเรียนนั้น ๆ ได้ง่ายและดียิ่งขึ้น ผู้เขียนจึงขอ

น�

ำเสนอสื่อการเรียนรู้ที่ผู้สอนและนักเรียนสามารถร่วมกันสร้าง

สื่อด้วยตัวเอง โดยเลือกใช้วัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้รับประทานได้

และหาได้ง่ายตามท้องถิ่นของนักเรียน ซึ่งสามารถน�

ำไปใช้เป็นสื่อ

ประกอบการจัดการเรียนรู้ เรื่อง

โครงสร้างของดอก

เนื่องจาก

ว่าการเรียนรู้โครงสร้างของดอกที่แบ่งตามต�

ำแหน่งของรังไข่เมื่อ

เปรียบเทียบกับชั้นวงกลีบต่าง ๆ นี้ อาจเป็นเรื่องที่ค่อนข้างยาก

ส�

ำหรับนักเรียนเนื่องจากส่วนประกอบของดอกที่เป็นรังไข่สังเกต

ได้ยากจากโครงสร้างภายนอกของดอก ดังนั้น การเรียนรู้จาก

การสร้างโมเดลโครงสร้างของดอกที่แบ่งตามต�

ำแหน่งของรังไข่

ด้วยตัวเอง จะท�

ำให้นักเรียนสามารถเรียนรู้และเข้าใจโครงสร้าง

ของดอกได้ดียิ่งขึ้น นอกจากนี้การใช้สื่อที่นักเรียนจะได้มีส่วน

ร่วมในการท�

ำกิจกรรมนั้นยังเป็นการกระตุ้นให้นักเรียนมีความ

สนใจอยากเรียนรู้อีกด้วย

วัสดุ-อุปกรณ์

1. ไม้เสียบลูกชิ้น 1 อัน

2. ไม้จิ้มฟัน 1 กล่อง

3. ไข่ไก่หรือไข่เป็ดต้ม 2 ฟอง

4. ใบอ่อนผักกาดหอมหรือผักกาด อย่างน้อย 4 ใบ

5. แครอท 2 หัว

6. ปูอัด 4 แท่ง

7. วาซาบิ 1 หลอด หรือ ลูกเกด 4 เม็ด

8. สาลี่หอม ฝรั่ง ชมพู่ หรือ แอปเปิล (เลือกผลที่มีขนาด

ใหญ่กว่าไข่ไก่) ให้เลือกใช้ชนิดใดชนิดหนึ่งจ�

ำนวน 2 ผล

9. ข้าวโพดอ่อน 2 ฝัก

10. มะเขือเทศราชินี 2 ลูก

11. ช้อนกลาง 1 คัน

12. มีด 1 เล่ม

13. ภาพแสดงโครงสร้างของดอกที่แบ่งตามต�

ำแหน่งของ

รังไข่ (ภาพที่ 1)

14. ถุงมือพลาสติกส�

ำหรับจับอาหาร ตามจ�

ำนวนสมาชิกใน

กลุ่ม

15. น�้

ำสลัด และโชยุ (ส�

ำหรับจิ้มปูอัด)

ภาพที่ 1 โครงสร้างของดอกที่แบ่งตามต�

ำแหน่งของรังไข่

ก. ดอกที่มีรังไข่เหนือวงกลีบ (superior ovary)

ข. ดอกที่มีรังไข่ใต้วงกลีบ (inferior ovary)

วิธีการท�

1.

ศึกษาภาพโครงสร้างของดอก

ที่แบ่งตามต�

ำแหน่งของ

รังไข่จาก

ภาพที่ 1

ว่ามีส่วนประกอบอะไรบ้าง

2. ให้นักเรียน

ก�

ำหนดก่อนลงมือท�

ำกิจกรรม

ว่า ผักผลไม้

ชนิดใดที่นักเรียนน�

ำมาใช้แทนโครงสร้างของดอกแต่ละส่วน ดัง

ตัวอย่างจากวัสดุและอุปกรณ์ที่ก�

ำหนดให้ ดังนี้

- ไข่ต้มแทน

รังไข่

- ข้าวโพดฝักอ่อนแทน

ก้านเกสรเพศเมีย

- มะเขือเทศราชินีแทน

ยอดเกสรเพศเมีย

- ใบอ่อนผักกาดหอมหรือผักกาดแทน

กลีบเลี้ยง

- แครอทแทน

กลีบดอก

- ปูอัดแทน

ก้านชูอับเรณู

- วาซาบิ ลูกเกด หรือแครอทชิ้นเล็กแทน

อับเรณู

- สาลี่หอม ฝรั่ง ชมพู่ หรือแอปเปิลแทน

ฐานดอก

- โคนข้าวโพดฝักอ่อนหรือแครอทใช้เป็นฐานส�

ำหรับ

วางโครงสร้างของดอกที่ประดิษฐ์เสร็จแล้ว

3. ให้นักเรียนแต่ละกลุ่ม

น�

ำผักผลไม้สดที่เตรียมมาล้าง

ให้

สะอาด จากนั้นล้างมือให้สะอาด

แล้วสวมถุงมือพลาสติกในทุก

ขั้นตอน

ของการท�

ำกิจกรรม

สแกนโค้ดนี้เพื่อ

ชมภาพเคลื่อนไหว