Previous Page  4 / 62 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 4 / 62 Next Page
Page Background

4

นิตยสาร สสวท.

4. เริ่ม

ประดิษฐ์โครงสร้างของดอก

แต่ละส่วน โดยเริ่มจาก

กลีบเลี้ยง

โดย

การน�

ำผักกาดหอมมาแกะออกใช้ใบอ่อน

เลือกที่มีความยาวเท่ากับไข่ต้ม น�

ำไม้จิ้ม

ฟันมาเสียบกับโคนก้านใบอ่อนผักกาด

หอม ดังรูป ให้ได้จ�

ำนวน 4 อัน

5.

กลีบดอก

โดยการน�

ำแครอทมา

แกะสลักให้มีรูปร่างคล้ายกับกลีบดอกไม้

จากนั้นน�

ำไม้จิ้มฟันมาเสียบกับชิ้นแครอท

ดังรูป ให้ได้กลีบดอกจ�

ำนวน 4 อัน

6.

เกสร

เพศผู้

เริ่ม

ด้วยท�

ำก้านชู

อับเรณู โดย

การน�

ำปูอัด

อ อ ก จ า ก

พ ล า ส ติ ก

แล้วท�

ำอับเรณู

โดยบีบวาซาบิ

ลงไปบนด้าน

ใดด้านหนึ่ง

ของแท่งปูอัด

ให้เป็นก้อน

หรืออาจใช้ลูกเกดหรือแครอทที่หั่นเป็นชิ้นเล็ก ๆ เสียบไม้จิ้ม

ฟันแล้วเสียบปลายไม้จิ้มฟันอีกด้านเข้าไปในแท่งปูอัด ส่วนด้าน

ที่เหลือของแท่งปูอัดน�

ำมาเสียบเข้ากับไม้จิ้มฟัน ดังรูป ท�

ำเช่นนี้

ให้ได้เกสรเพศผู้จ�

ำนวน 4 อัน

7.

เกสร

เพศเมีย

ใน

ขั้นตอนนี้จะ

เตรียมส่วน

ประกอบของ

เกสรเพศเมีย

ไว้ก่อนจึงน�

ำไป

ใช้ประกอบในขั้นตอนที่ 10 เริ่มจากการประดิษฐ์ส่วนของรังไข่

2 รังไข่ โดยน�

ำไข่ไก่หรือไข่เป็ดต้ม 2

ฟอง มาแกะเปลือกออก จากนั้นท�

ส่วนของก้านเกสรเพศเมียจ�

ำนวน 2

ก้าน โดยการน�

ำข้าวโพดอ่อน 2 ฝัก

มาตัดส่วนของโคนฝักออกประมาณ

½ ของฝัก (แล้วเก็บส่วนโคนฝักไว้

ท�

ำฐานวางโครงสร้างของดอกที่ประดิษฐ์เสร็จเรียบร้อยแล้ว)

น�

ำส่วนที่เหลือมาใช้ ต่อด้วยการท�

ำส่วนของยอดเกสรเพศเมีย

2 ยอด โดยการน�

ำมะเขือเทศราชินี 2 ผล มาบากตรงด้านป้าน

ของมะเขือเทศให้เป็นรูปกากบาท ดังรูป

8.

ฐาน

ดอกส�

ำหรับ

ดอกที่มีรังไข่

เหนือวงกลีบ

น�

ำ ผ ล ไ ม้

(ส�

ำหรับผล

ไม้ที่เลือกใช้

ในที่นี้คือ สาลี่หอม) ที่ใช้แทนฐานดอก มาตัดด้านหัวและท้าย

ของผลออก ดังรูป

ฐานดอก

ส�

ำหรับดอก

ที่มีรังไข่ใต้

วงกลีบ

น�

สาลี่หอมมาตัด

ด้านหัวท้าย

ผลออก จากนั้นผ่าครึ่งตามความยาว

ของผลแล้วน�

ำช้อนกลางคว้านเนื้อผล

ด้านในออกจนเกิดช่องว่างตรงกลาง

ที่มีขนาดเท่ากับไข่ต้ม ใช้มีดตัดเนื้อ

ผลตรงกลางขั้วออกประมาณ 1-1.5

เซนติเมตร ดังรูป

9.

ฐาน

ส�

ำหรับวาง

โครงสร้างของ

ดอก

ที่ประดิษฐ์

เสร็จแล้ว ใช้

ส่วนของโคน