Previous Page  1 / 62 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 1 / 62 Next Page
Page Background

1

ปีที่ 43 ฉบับที่ 195 กรกฎาคม - สิงหาคม 2558

นิตยสาร สสวท.เล่มนี้ ต้อนรับปีสากลแห่งแสงและเทคโนโลยีแสง

(International Year of Light and Light-Based Technology)

ซึ่งประกาศโดย UN (United Nations) ในปี พ.ศ.2558

จากกิจกรรมสืบเสาะหาความรู้เรื่อง แสงเลเซอร์ 2 กิจกรรมแรกเป็น

การให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับ สมบัติของแสงเลเซอร์ โดยหลักการ

ของการกำ

�เนิดแสงเลเซอร์นั้นได้ผ่านการอภิปราย การวิเคราะห์ และ

ลงมือปฎิบัติเพื่อสำ

�รวจบันทึกผลและ สรุปองค์ความรู้ด้วยตนเอง สำ

�หรับ

ในกิจกรรมที่ 3 นี้ จะเป็นการนำ

�เสนอแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

เกี่ยวกับการนำ

�แสงเลเซอร์มาใช้ประโยชน์ เป็นการปิดท้ายของชุดกิจกรรม

การเรียนรู้เรื่อง แสงเลเซอร์

สำ

�หรับผู้ที่สนใจเกี่ยวกับชุดกิจกรรมสืบเสาะหาความรู้เรื่อง

แสงเลเซอร์ ทั้ง 3 ตอน สามารถดาวน์โหลดแผนการจัดการเรียนรู้ และ

ใบกิจกรรมได้ที่เว็บไซต์ฟิสิกส์ สสวท. ตามที่อยู่

http://physics.ipst. ac.th

โดยเลือกที่หัวข้อ “การจัดการเรียนการสอน” จากนั้นเลือก

“แผนการสอน” และ เลือกหัวข้อย่อยที่เมนูด้านซ้ายมือ “ฟิสิกส์อะตอม

และฟิสิกส์นิวเคลียร์”

ภายในเล่มยังมีสิ่งที่น่าสนใจอื่น ๆ อาทิ เรื่อง การลดพลังงานไฟฟ้า

ที่ใช้ในบ้าน วิธีการทำ

�แอนิเมชันด้วย Scratch โปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์

ที่กำ

�ลังเป็นที่จับตาของใครหลายคน ท้ายสุดเรื่องราวของ ดาวชุมนุม

ปรากฎการณ์ที่เห็นดาวอยู่ใกล้กันหลายดวง ซึ่งดาวชุมนุม และดาวร่วมทิศ

ไม่มีอิทธิพลอันใดต่อชีวิตมนุษย์โลก แต่เป็นภาพที่สวยงามบนท้องฟ้า

ที่ควรจะติดตามเฝ้าดูเพื่อให้รู้จักดาวที่เป็นต้นกำ

�เนิดวันเกิดของเรา...

สุดท้ายนี้ขอฝากว่า เมื่อเราพบอะไรดี ๆ ในหนังสือเล่มนี้ สิ่งแรกที่ควรทำ

คือ การแบ่งปัน...

เปิดเล่ม สสวท.

บรรณาธิการบริหาร

ขจรเดช บุตรพรม

คณะ​ที่​ปรึกษา

​​

​ประธาน​กรรมการ​​สสวท​.​

​ผู้​อำ

�นวย​การ​​สสวท​.​

บรรณาธิการ​บริหาร​

​​

ขจรเดช บุตรพรม ​​​

ที่​ปรึกษา​กอง​บรรณาธิการ​​

รอง​ผู้​อำ

�นวย​การ​สสวท. ​​

ผู้​ช่วย​ผู้​อำ

�นวย​การ​สสวท. ​

หัวหน้า​กอง​บรรณาธิการ​​​

​พงษ์​เทพ​​บุญ​ศรี​โรจน์

​​

กอง​บรรณาธิการ​

​​​

ดร.กุศลิน มุสิกุล

ดร.จารุวรรณ แสงทอง

ดร.ชัยวุฒิ เลิศวนสิริวรรณ

ณรงค์ แสงแก้ว

ดุสิต สังข์ร่วมใจ

ถนิม ทิพย์ผ่อง

ธันยากานต์ ยืนตระกูลชัย

นวรัตน์ อินทุวงศ์

เบ็ญจวรรณ ศรีเจริญ

ประกายกานต์ ตรีอาภรณ์

ดร.ประสงค์ เมธีพินิตกุล

ผู้​ช่วย​กอง​บรรณาธิการ​​

ดร.สมชาติ ไพศาลรัตน์​

​ดร.อนุชิต อารมณ์สาวะ

นิลุบล​​กอง​ทอง​​

รัชนี​กร​​มณี​โชติ​รัตน์​

สินีนาฎ ทาบึงกาฬ

ดวงมาลย์ บัวสังข์

สิริมดี นาคสังข์

สุประดิษฐ์ รุ่งศรี

เจ้าของ

สถาบัน​ส่ง​เสริม​การ​สอน​วิทยาศาสตร์​และ​เทคโนโลยี​ ​

924​​ถนน​สุขุมวิท​แขวง​พระโขนง​​เขต​คลองเตย​​กทม​.​​10110​

โทร​.​0​-​2392​-​4021​​ต่อ​​3307​

Call Center: 0-2335-5222 ​​

(ข้อเขียนทั้งหมดเป็นความเห็นอิสระของผู้เขียน มิใช่ของ สสวท.

หากข้อเขียนใดผู้อ่านเห็นว่าได้มีการลอกเลียนแบบหรือแอบอ้าง

โดยปราศจากการอ้างอิง กรุณาแจ้งให้กองบรรณาธิการทราบด้วย

จักเป็นพระคุณยิ่ง)

วัตถุประสงค์

1. เผย​แพร่​และ​ส่ง​เสริม​ความ​รู้​ทาง​ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์​และ​เทคโนโลยี​

ให้แก่​ครู​และ​ผู้​สนใจ​ทั่วไป

2. เผย​แพร่​กิจกรรม​และ​ผล​งาน​ของ สสวท.

3. เสนอ​ความ​ก้าวหน้า​ของ​วิทยาการ​ใน​ด้าน​การ​ศึกษาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์​

และ​เทคโนโลยี​ที่​จะสนับสนุน​การ​ศึกษา​ของ​ชาติ​ให้​ทัน​กับ​เหตุการณ์​ปัจจุบัน

4. แลก​เปลี่ยน​และ​รับ​ฟัง​ความ​คิด​เห็น​ต่าง ๆ เกี่ยว​กับความ​รู้​ทาง​ด้าน​วิทยาศาสตร์

คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี​จาก​ครู​และ​ผู้​สนใจ​ทั่วไป

ปาริฉัตร พวงมณี

พรพจน์ พุฒวันเพ็ญ

ราม ติวารี

ดร.วนิดา ธนประโยชน์ศักดิ์

วราภรณ์ ต. วัฒนผล

สมเกียรติ เพ็ญทอง

สุพจน์ วุฒิโสภณ

ดร.สุพรรณี ชาญประเสริฐ

ดร.สุพัตรา ผาติวิสันติ์

อุปการ จีระพันธุ