Previous Page  3 / 62 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 3 / 62 Next Page
Page Background

3

ปีที่ 43 ฉบับที่ 195 กรกฎาคม - สิงหาคม 2558

นิตยสาร สสวท.

3

จากกิจกรรมสืบเสาะหาความรู้เรื่อง แสงเลเซอร์สอง

กิจกรรมแรก ที่ได้น�

ำเสนอไปแล้วนั้น เป็นการให้ผู้เรียนได้เรียนรู้

เกี่ยวกับสมบัติของแสงเลเซอร์และหลักการของการก�

ำเนิด

แสงเลเซอร์ ผ่านการอภิปราย การคิดวิเคราะห์ และลงมือ

ปฏิบัติเพื่อส�

ำรวจ บันทึกผล และสรุปองค์ความรู้ด้วยตนเอง

จากหลักฐานที่ได้ ส�

ำหรับในกิจกรรมที่ 3 นี้ จะเป็นการน�

ำเสนอ

แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เกี่ยวกับการน�

ำแสงเลเซอร์

มาใช้ประโยชน์

ซึ่งจะเป็นการปิดท้ายของชุดกิจกรรมการเรียนรู้

เรื่อง แสงเลเซอร์ ที่ผู้เขียนได้น�

ำเสนอต่อเนื่องมา ตั้งแต่ช่วงเริ่มปี

พ.ศ. 2558 ซึ่งผู้เขียนหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ผู้สอนที่ได้น�

ำกิจกรรม

การเรียนรู้ไปจัดให้กับผู้เรียน ไม่ว่าจะเป็นในชั่วโมงเรียน

ชั่วโมงกิจกรรม หรือค่ายวิทยาศาสตร์ จะสามารถสร้างความรู้

ความเข้ าใจพื้นฐานเกี่ยวกับแสง เลเซอร์ ที่คงทนให้ กับ

ผู้เรียนได้เป็นอย่างดี พร้อมทั้งสร้างแรงบันดาลใจในการค้นคว้า

เพิ่มเติมส�

ำหรับการเรียนต่อในระดับสูง และสร้างความตระหนัก

กับผู้เรียนให้ได้เห็นคุณค่าของบทบาทของวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีเกี่ยวกับแสงในการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามเป้าหมาย

ของวาระที่องค์การสหประชาชาติ หรือ UN (United Nations)

ที่ได้ประกาศให้ปีพ.ศ. 2558 นี้ เป็นปีสากลแห่งแสงและเทคโนโลยีแสง

(International Year of Light and Light-Based Technology)

(ผู้สนใจเกี่ยวกับกิจกรรมต่าง ๆ ของการรณรงค์ครั้งนี้ สามารถ

หาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์

http://www.light2015.org/

Home.html)

กิจกรรมการเรียนรู้ที่ 3

แสงเลเซอร์น�

ำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างไร

เวลา

90 – 120 นาที

จุดประสงค์การเรียนรู้

1) อธิบายหลักการและแนวทางที่เกี่ยวข้องกับการน�

แสงเลเซอร์ไปประยุกต์ใช้

2) ยกตัวอย่างบทบาทของเทคโนโลยีด้านแสงเลเซอร์

ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต

วัสดุอุปกรณ์

1) เลเซอร์พอยเตอร์ Class II

2) แบตเตอรี่ส�

ำหรับใช้กับเลเซอร์พอยเตอร์

3) เทปกาว

4) กระดาษแข็งหนาหรือกระดาษลัง

5) สปริงจากปากกาแบบกด

6) กระดาษสีขาวขนาด A4 1 แผ่น

7) หนังสือหรือกล่องที่มีรูปทรงแข็งแรง

8) ไม้บรรทัด

9) ไม้เมตร

ต้อนรับปีแห่งแสง พ.ศ. 2558

กับกิจกรรมสืบเสาะหาความรู้เรื่อง

แสงเลเซอร์ (3)

รักษพล ธนานุวงศ์

นักวิชาการ สาขาฟิสิกส์ สสวท. / e-mail

rthan@ipst.ac.th

สแกนโค้ดนี้เพื่อ

ชมภาพเคลื่อนไหวี

ที่ ั

บี่ ิ