Previous Page  4 / 62 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 4 / 62 Next Page
Page Background

นิตยสาร สสวท.

4

4

ปีที่ 43 ฉบับที่ 194 พฤษภาคม - มิถุนายน 2558

ข้อควรระวัง

แสงเลเซอร์เป็นแสงที่มีความเข้มสูง การมอง

แสงเลเซอร์โดยตรงด้วยตาเปล่า สามารถก่อให้เกิดความเสียหาย

แก่ดวงตาและท�

ำให้ดวงตาเสื่อมสภาพอย่างที่ไม่สามารถรักษา

ให้เหมือนเดิมได้ ถึงแม้จะเป็นการมองแสงเลเซอร์ที่สะท้อน

จากวัสดุต่าง ๆ แต่ถ้าเป็นการมองด้วยเวลานาน สามารถท�

ำให้

ตาพร่าและเกิดอาการวิงเวียนได้ ดังนั้น การท�

ำกิจกรรมเกี่ยวกับ

แสงเลเซอร์ต้องใช้ความระมัดระวังอย่างสูง ผู้ท�

ำกิจกรรม

ควรปฏิบัติดังนี้

ด�

ำเนินการตามขั้นตอนแต่ละขั้นตอนของกิจกรรม

ในลักษณะนั่ง และไม่ให้แนวของสายตาที่ใช้สังเกตอยู่ใน

ระดับเดียวกับแหล่งก�

ำเนิดแสงเลเซอร์ที่วางอยู่บนโต๊ะ

วางแหล่งก�

ำเนิดแสงเลเซอร์บนโต๊ะ และหันให้แสงชี้

ไปในแนวระดับหรือชี้ลงด้านล่าง

ผู้สอนน�

ำเข้าสู่กิจกรรมโดยการกล่าวถึงการสืบสวน

คดีที่ต้องเกี่ยวข้องกับการเก็บหลักฐานที่ผู้ร้ายได้ทิ้งไว้ในที่

เกิดเหตุ โดยเฉพาะเส้นผม หรือเส้นใยจากเครื่องแต่งกาย

ของผู้ร้ายที่หลุดล่วงได้ง่าย โดยที่เส้นผมหรือเส้นใยที่อยู่ในที่

เกิดเหตุจะสามารถน�

ำไปสู่การจับกุมผู้ร้ายได้ก็ต่อเมื่อ ได้มี

การบ่งชี้ว่า เส้นผมหรือเส้นใยนั้นเป็นของผู้ร้ายด้วยวิธีการใด

วิธีการหนึ่ง ซึ่งโดยทั่วไปแล้ว วิธีการที่ใช้คือการวัดขนาดของ

เส้นผมที่เก็บได้จากที่เกิดเหตุด้วยไมโครมิเตอร์หรือ กล้องจุลทรรศน์

แต่ถ้าในกรณีที่ไม่มีอุปกรณ์ทั้งสอง นักสืบจะสามารถวัดขนาด

ของเส้นผมได้อย่างไร

ผู้สอนให้ผู้เรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 4 – 5 คน จากนั้น

ให้ผู้เรียนร่วมกันอภิปรายภายในกลุ่ม (5 นาที ) เพื่อพิจารณาว่า

ถ้าจะใช้แสงเลเซอร์วัดขนาดของเส้นผม จะสามารถท�

ำได้หรือไม่

อย่างไร และเมื่อครบก�

ำหนดเวลา ผู้สอนท�

ำการสุ่มเลือก 2 -3

กลุ่มให้น�

ำเสนอผลการอภิปราย และแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อน ๆ

ในชั้นเรียน จากนั้น ผู้สอนให้ผู้เรียนแต่ละกลุ่มท�

ำกิจกรรม

วัดขนาดของเส้นผมด้วยแสงเลเซอร์ (45 นาที) โดยเริ่มจาก

ให้แต่ละกลุ่มได้น�

ำอุปกรณ์ที่ผู้สอนจัดเตรียมไว้มาไว้ที่โต๊ะของกลุ่ม

ถัดมา ให้ผู้เรียนน�

ำกระดาษลังมาตัดเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมกว้าง

และยาวประมาณ 6 - 7 cm และกรีดให้มีช่องยาว

ตรงกลางประมาณ 4 – 5 cm กว้างประมาณ 1 cm จากนั้น

ให้ น�

ำ เส้ นผมของสมาชิกในกลุ่ มคนใดคนหนึ่งมาแนบ

ไว้บริเวณตรงกลางของช่อง ดึงเส้นผมให้ตึง แล้วใช้เทปกาวติด

เส้นผมให้ยึดกับกรอบกระดาษ ดังภาพที่ 1

แนวการจัดการเรียนรู้

กิจกรรมที่ 3.1

สืบหาคนร้ายด้วยแสงเลเซอร์ (60 นาที)

น�

ำกรอบกระดาษที่มีเส้นผมมาแนบกับสันของหนังสือ

หรือกล่องที่มีรูปทรงแข็งแรง โดยให้ด้านล่างของกรอบกระดาษ

แนบกับสันหนังสือ แล้วใช้เทปกาวติดส่วนล่างของกรอบกระดาษ

กับหนังสือ ดังภาพที่ 2ิ

ภาพที่ 1 การน�

ำเส้นผมมาติดไว้กับกระดาษแข็งที่ตัดให้เป็นรูปทรงสี่เหลี่ยม

ที่มีช่องตรงกลาง

ภาพที่ 2 น�

ำกรอบกระดาษที่มีเส้นผมมาจัดวางให้อยู่ในแนวตั้งบนหนังสือ

หรือกล่องที่มีรูปทรงแข็งแรง

-

-