Previous Page  5 / 62 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 5 / 62 Next Page
Page Background

5

ปีที่ 43 ฉบับที่ 195 กรกฎาคม - สิงหาคม 2558

ให้ผู้เรียนน�

ำเลเซอร์พอยเตอร์ไปวางไว้บนหนังสือ หรือ

กล่องที่มีรูปทรงแข็งแรงอีกอันหนึ่ง จากนั้นใช้เทปกาวเป็น

วัสดุยึดติดแท่งเลเซอร์พอยเตอร์กับหนังสือ โดยให้เทปกาวคาดผ่าน

บริเวณปุ่มของเลเซอร์พอยเตอร์พอดี ให้พยายามออกแรงดึงให้

เทปกาวกดที่ปุ่มของเลเซอร์พอยเตอร์ เพื่อให้มีการปล่อยแสงเลเซอร์

ออกมาอย่างต่อเนื่อง ดังแสดงในภาพที่ 3

ภาพที่ 3 การใช้เทปกาวติดเลเซอร์พอยเตอร์กับหนังสือหรือกล่อง

ภาพที่ 4 การจัดวางอุปกรณ์ให้แสงเลเซอร์ผ่านเส้นผม

ภาพที่ 5 ลักษณะของแสงเลเซอร์ที่ปรากฏบนฉาก เมื่อผ่านเส้นผม

น�

ำกระดาษ A4 สีขาว 1 แผ่น ไปติดไว้ที่ผนัง หรือ

บริเวณที่จะให้แสงเลเซอร์ตกกระทบ โดยให้ระดับความสูงของ

กระดาษ A4 อยู่ต�่

ำกว่าระดับสายตาของผู้เรียน เพื่อความปลอดภัย

จากนั้นให้ผู้เรียนน�

ำหนังสือที่มีเส้นผมไปวางไว้ที่ต�

ำแหน่งห่าง

จากฉากที่เตรียมไว้เป็นระยะประมาณ 1 – 2 เมตร และ

น�

ำหนังสือที่มีเลเซอร์พอยเตอร์ไปวางไว้ที่ต�

ำแหน่งห่างจาก

เ ส้ นผมในระยะห่ า งและระดับสูงต�่

ำที่พอดีกับการ ให้

แสงเลเซอร์ฉายลงไปบนเส้นผมแล้วท�

ำให้เกิดลวดลายของ

แสงเลเซอร์บนฉาก ดังภาพที่ 4

ถ้ าลักษณะของแสงเลเซอร์ ที่ปรากฏบนฉากไม่มี

ลักษณะคล้ายกับที่แสดงในภาพที่ 5 ให้ผู้เรียนปรับแก้การจัด

วางอุปกรณ์ โดยผู้สอนอาจช่วยให้ค�

ำแนะน�

ำ เพื่อให้แสงเลเซอร์

ส่องผ่านเส้นผมแล้วท�

ำให้เกิดภาพที่ปรากฏบนฉากดังภาพที่ 5

ข้อควรระวัง

ไม่ควรจ้องแสงเลเซอร์ที่ปรากฏบนฉาก

นานเกินไป เพราะอาจท�

ำให้เกิดอาการระคายเคืองของตา และ

เกิดอาการวิงเวียนศีรษะได้ี

ที่ ั

บี่ ิ