Previous Page  7 / 62 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 7 / 62 Next Page
Page Background

7

ปีที่ 43 ฉบับที่ 195 กรกฎาคม - สิงหาคม 2558

ผู้สอนบรรยายให้ความรู้กับผู้เรียนถึง ภาพ51 หรือ

Photo 51 ว่าเป็นภาพที่ส�

ำคัญที่สุดภาพหนึ่งในประวัติศาสตร์

ของวงการวิทยาศาสตร์ เพราะเป็นหลักฐานชิ้นส�

ำคัญที่ช่วยให้

นักวิทยาศาสตร์สามารถสรุปได้ว่า DNA มีโครงสร้างเป็น

ลักษณะเกลียวคู่ (double helix) ซึ่งได้น�

ำไปสู่การพัฒนา

เทคโนโลยีพันธุวิศวกรรม (genetic engineering) และ

การพัฒนาการทางด้านการแพทย์ การเกษตร นิติวิทยาศาสตร์

และด้านอื่น ๆ ที่ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คนได้อย่างมากมาย

มหาศาล โดยนักวิทยาศาสตร์ทั้ง 3 คน ซึ่งได้แก่

เจมส์ วัตสัน (James Watson) ฟรานซิส คริก (Francis Crick)

และ มอริส วิลกินส์ (Maurice Wilkins) ผู้ได้สรุปผลการศึกษา

วิจัยที่ด�

ำเนินมากว่า 2 ทศวรรษเกี่ยวกับสมบัติและรูปร่าง

ของ DNA จนได้รับรางวัลโนเบลสาขาสรีรวิทยาหรือการแพทย์

ในปี ค.ศ. 1962

• เพราะเหตุใด นักวิทยาศาสตร์ไม่ใช้แสงเลเซอร์ใน

การศึกษาโครงสร้างโมเลกุล

• ถ้าจะจ�

ำลองการใช้รังสีเอกซ์ศึกษาโครงสร้างของ DNA

ที่มีขนาด 1 – 5 nm ด้วยการใช้แสงเลเซอร์แทน

รังสีเอกซ์ จะสามารถท�

ำได้หรือไม่ อย่างไร

หลังจากการอภิปราย ผู้สอนน�

ำเสนอ ภาพ51 หรือ

Photo 51 ที่โรซาลินด์ แฟรงคลิน (Rosalind Franklin)

นักเคมีและผลึกวิทยาชาวอังกฤษบันทึกได้จากการศึกษาโครงสร้าง

ของ DNA ด้วยเทคนิคการเลี้ยวเบนของรังสีเอกซ์ (X-ray Diffraction)

ดังแสดงในภาพที่ 9

ผู้สอนให้ผู้เรียนศึกษาแผนภาพของ DNA ที่มีลักษณะ

เป็นเกลียวคู่ (double helix)

ตารางบันทึกผลกิจกรรมที่ 3.1

ความยาวคลื่นของแสงเลเซอร์ = ………………………........ เมตร

ระยะจากเส้นผมหรือเส้นใยถึงฉาก = ……………………………… เมตร

จากนั้น ให้ผู้เรียนอภิปรายกับสมาชิกในกลุ่ม (5 นาที)

เพื่อตอบค�

ำถามต่อไปนี้ และเตรียมแลกเปลี่ยนผลการอภิปราย

กับเพื่อน ๆ ในชั้นเรียน

กิจกรรมที่ 3.2

จ�

ำลองการค้นพบโครงสร้าง DNA ด้วย

แสงเลเซอร์ (เวลา 60 นาที)

ผู้สอนน�

ำเข้าสู่กิจกรรมโดยการกล่าวถึง การศึกษาโครงสร้าง

ของสิ่งที่มีขนาดเล็ก เช่น โครงสร้างของโมเลกุล หรือ โครงสร้าง

ของโปรตีน นักวิทยาศาสตร์ได้ใช้วิธีการที่คล้ายกับการหาขนาดของ

เส้นผมที่ผู้เรียนได้ท�

ำในกิจกรรมที่ 3.1 แต่แสงที่ใช้ส�

ำหรับ

การศึกษาโมเลกุล หรือ สิ่งที่มีขนาดเล็กมาก ที่นักวิทยาศาสตร์

ใช้ไม่ใช่แสงเลเซอร์ แต่เป็นแสงชนิดอื่น

ภาพที่ 7 ตัวอย่างตารางบันทึกผลกิจกรรมที่ 3.1

ภาพที่ 8 DNA ในเซลล์ ของสิ่งมีชีวิตมีโครงสร้ างเป็ นเกลียวคู่

(ที่มา:

https://en.wikipedia.org/wiki/File

:Eukaryote_DNA-en.svg)

ภาพที่ 9 เป็นภาพที่มีชื่อเรียกว่า “ภาพ 51” หรือ “Photo 51” ซึ่งเป็นภาพ

ที่บันทึกได้จากการใช้เทคนิคการเลี้ยวเบนของรังสีเอกซ์ศึกษาโครงสร้างของ DNA

โดยโรซาลินด์ แฟรงคลิน (Nature 171, 740 – 741, 1953)ี

ที่ ั

บี่ ิ