Previous Page  8 / 62 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 8 / 62 Next Page
Page Background

นิตยสาร สสวท.

8

ผู้ สอนให้ ผู้ เรียนท�

ำกิจกรรมการจ�

ำลองค้ นพบ

โครงสร้างของ DNA ด้วยการใช้เทคนิคการเลี้ยวเบนของรังสีเอกซ์

ของโรซาลินด์ แฟรงคลิน (30 นาที) โดยเริ่มจากให้ผู้เรียน

น�

ำอุปกรณ์ที่เตรียมไว้ส�

ำหรับแต่ละกลุ่มมาไว้ที่โต๊ะ จากนั้น

ให้น�

ำสปริงที่หาได้จากปากกาแบบกดทั่วไปมาวางไว้บนหนังสือ

หรือ กล่องที่มีรูปทรงแข็งแรง โดยให้สปริงอยู่ในแนวตั้ง

ใช้เทปกาว 2 หน้าเป็นวัสดุยึดติดสปริงกับหนังสือ ดังภาพที่ 10

ให้ผู้เรียนสังเกตลักษณะของแสงเลเซอร์ที่ปรากฏบนฉาก

และอภิปรายกับสมาชิกในกลุ่มถึงสาเหตุที่ท�

ำให้แสงเลเซอร์

มีลักษณะเช่นนั้น จากนั้น ให้ผู้เรียนวาดภาพและเขียนบรรยาย

เกี่ยวกับลักษณะของแสงเลเซอร์ที่ปรากฏ และบันทึกผล

การอภิปรายลงในใบกิจกรรม

ผู้เรียนควรได้ภาพของแสงเลเซอร์ที่ปรากฏบนฉาก

มีลักษณะคล้ายกับภาพที่ 13 ถ้าผู้ เรียนได้ภาพที่แตกต่าง

จากภาพที่ 13 ให้ตรวจสอบการจัดวางอุปกรณ์และพยายาม

จัดให้มีลักษณะคล้ายกับภาพที่ 12

น�

ำกระดาษ A4 สีขาว 1 แผ่น ไปติดไว้ที่ผนังส�

ำหรับ

เป็นฉากให้แสงเลเซอร์ตกกระทบ โดยให้ติดกระดาษอยู่ในระดับ

ที่ต�่

ำกว่าระดับสายตาของผู้ท�

ำกิจกรรม เพื่อความปลอดภัย จากนั้น

จัดวางหนังสือที่ติดกับสปริงปากกาให้ห่างจากฉากที่เตรียมไว้

ในระยะ 1 – 2 เมตร และ ในแนวเดียวกัน จัดวางหนังสือที่ติด

กับเลเซอร์พอยเตอร์ ให้ห่างจากสปริงปากกาในระยะและ

ระดับที่พอดีกับการให้แสงเลเซอร์ ส่องผ่ านสปริงปากกา

แล้วท�

ำให้เกิดลวดลายของแสงเลเซอร์บนฉาก ดังภาพที่ 12

น�

ำเลเซอร์พอยเตอร์ไปวางไว้บนหนังสืออีกเล่มหนึ่ง

คาดเทปกาวบนตัวเลเซอร์พอยเตอร์ โดยให้เทปกาวกดลงที่ปุ่ม

ของเลเซอร์พอยเตอร์พอดี เพื่อให้ปล่อยแสงเลเซอร์ออกมา

อย่างต่อเนื่อง ดังแสดงในภาพที่ 11

ผู้สอนให้ผู้ เรียนอภิปรายเพิ่มเติมเพื่อตอบค�

ำถาม

ต่อไปนี้ (10 นาที)

• การน�

ำแสงเลเซอร์มาส่องผ่านสปริงปากกา มีความคล้าย

กับการใช้รังสีเอกซ์ส่องผ่านโมเลกุลของ DNA อย่างไร

• ถ้าเรามองไม่เห็นหรือไม่สามารถสัมผัสสปริงปากกาได้

ภาพที่ปรากฏบนฉาก ช่วยให้เราทราบข้อมูลอะไรบ้าง

เกี่ยวกับสปริง

ภาพที่ 10 การติดสปริงปากกากับหนังสือหรือกล่องิ

ภาพที่ 12 การจัดวางอุปกรณ์ของการจ�

ำลองการใช้เทคนิคการเลี้ยวเบน

รังสีเอกซ์ในการศึกษาโครงสร้าง DNA

ภาพที่ 13 ลักษณะของแสงเลเซอร์ที่ปรากฏบนฉากเมื่อผ่านสปริงปากกา

ภาพที่ 11 การใช้เทปกาวติดเลเซอร์พอยเตอร์กับหนังสือหรือกล่อง