Table of Contents Table of Contents
Previous Page  10 / 62 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 10 / 62 Next Page
Page Background

10

นิตยสาร สสวท

พลังงานนิวเคลียร์

เป็นพลังงานอีกชนิดหนึ่งที่มีในธรรมชาติ ซึ่งเกิดขึ้น

ในนิวเคลียสของธาตุกัมมันตรังสีที่ไม่เสถียร จึงไม่สามารถ

ด�ำรงอยู่ตามธรรมชาติได้ นิวเคลียสของธาตุดังกล่าวจึงต้องมี

การปรับสภาวะให้สมดุลอยู่ในภาวะที่เสถียร เพื่อให้สามารถ

คงอยู่ในธรรมชาติได้ โดยการปล่อยอนุภาคบางชนิด หรือ

พลังงานในรูปของโฟตอนออกมา เรียกปรากฎการณ์นี้ว่า

การสลายตัว (Decay)

ตามธรรมชาติ และการเปลี่ยนแปลง

โครงสร้างของนิวเคลียสดังกล่าวท�ำให้เกิด

ปฏิกิริยานิวเคลียร์

(Nuclear reaction)

โดยปฏิกิริยาดังกล่าวจะท�ำให้ได้นิวเคลียส

ของธาตุใหม่ หรือนิวเคลียสของธาตุเดิม ยังคงอยู่ แต่จะมี

การปลดปล่อยพลังงานออกมา พลังงานนี้เรียกว่า

พลังงาน

นิวเคลียร์ (Nuclear energy)

ธาตุแต่ละชนิดที่พบในโลก

จะมีหลายไอโซโทปที่ขึ้นกับโครงสร้างของนิวเคลียส ไอโซโทป

ส่วนใหญ่จะมีการสลายตัวท�ำให้เกิดปฏิกิริยานิวเคลียร์

ดังนั้นการน�ำพลังงานนิวเคลียร์มาใช้ประโยชน์

จึงต้องอาศัยเทคโนโลยีและความรู้ความสามารถของบุคคล

ที่มีความรู้และความเข้าใจธรรมชาติของพลังงานนิวเคลียร์

จึงจะน�ำมาใช้ได้อย่างเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย หรือ

ภารกิจนั้นๆ ตัวอย่างเช่น

ด้านการแพทย์

จะต้องมีเจ้าหน้าที่

ด้านเวชศาสตร์นิวเคลียร์ เพื่อดูแลผู้ป่วยที่ใช้รังสีรักษา

อาการป่วย หรือการตรวจวินิจฉัย เพื่อหาบริเวณที่เป็นโรค

ด้วยการน�ำสารกัมมันตรังสีที่มีค่าครึ่งชีวิตสั้นมาใช้ เป็น

สารเภสัชรังสี (radiopharmaceuticals) โดยการน�ำเข้าสู่ร่างกาย

ของผู้ป่วยเพื่อถ่ายภาพการกระจายตัวของสารเภสัชรังสี

ในอวัยวะที่ต้องการศึกษา

ด้านการเกษตร

จะมีเจ้าหน้าที่

ด้านเทคโนโลยีนิวเคลียร์ควบคุมการเพิ่มผลผลิต และคุณภาพ

ปรับปรุงพันธุ์พืช การถนอมอาหารเพื่อชะลอการงอก หรือ

การสุกของผลไม้ ด้วยรังสี เป็นต้น

ด้านการผลิตไฟฟ้า

จะเป็น

และพลังงานนิวเคลียร์ ดังนั้น

จึงกล่าวได้ว่า พลังงานนิวเคลียร์

ที่ได้จากการสลายตัวตามธรรมชาติ

ของธาตุกัมมันตรังสีต่างๆ มีอยู่แล้ว

ในสิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติ และ

เป็นพลังงานที่ถูกปล่อยออกมา

อย่างช้าๆ ต่อเนื่อง และจะหมดไป

เองภายในช่วงเวลาที่ก�ำหนดด้วย

ระยะเวลาครึ่งชีวิตของแต่ละธาตุ

หอระบายความร้อน

อาคารกังหันไอน�้ำ

ส่วนผลิตไอน�้ำ

ส่วนผลิตไฟฟ้า

ส่วนระบายความร้อน

อาคารปฏิกรณ์

นิวเคลียร์