Table of Contents Table of Contents
Previous Page  2 / 62 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 2 / 62 Next Page
Page Background

การเรียนกระตุ้น

ความคิด

32 เทคนิคการใช้จ่ายเงินให้เลิศแบบมนุษย์เงินเดือน (น้อย) วนิดา สิงห์น้อย 35 โอลิมปิกวิชาการ ถึงเวลาเปลี่ยน! อ�ำนวย พลสุขเจริญ 39 เรียนรู้วิทย์ ที่เกาะคิวชู (Kyushu) วรพรรณ ทิณพงษ

44 สี่ทศวรรษแห่งความมุ่งมั่นพัฒนาการเรียนการสอน วิทยาศาสตร์วิชาฟิสิกส์ของประชารัฐไทย ด้วยการทดลองจริงในห้องเรียนสู่การเรียน แบบผสมผสานกับการทดลองเสมือนจริง (Virtual Experiment: V.E.) ราม ติวาร

48 หนังสือการ์ตูนวิทยาศาสตร์ในวรรณคดีล�ำน�ำ วิมลมาศ ศรีนาราง

นานาสาระ

และข่าวสาร

51 Rosalyn Yalow นักฟิสิกส์สตรีผู้พิชิตรางวัลโนเบลแพทย์ศาสตร์ ประจ�ำปี ค.ศ. 1977 ศ.ดร. สุทัศน์ ยกส้าน 54 เว็บช่วยสอน ดร. เปียทิพย์ พัวพันธ

55 ข่าว-สสวท 58 QUIZ 3 ดร.กล้าศักดิ์ จิตต์สงวน โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) กับบทบาทของศูนย์สะเต็มศึกษาภาค กรุงเทพมหานคร สินีนาฏ ทาบึงกาฬ

รอบรู้

วิทย์

6 พลังงาน... ผู้อยู่เบื้องหลังการผลิตของสรรพสิ่ง เบ็ญจวรรณ ศรีเจริญ 12 คลื่นความร้อน...ภัยร้อนแสนอันตราย ดร.นันทวัน สมสุข 17 นาวาฝ่าวิกฤต : ตัวอย่างการเพิ่มระดับความเข้มข้น ทางวิชาการในการออกแบบและพัฒนากิจกรรม การเรียนรู้แบบบูรณาการตามแนวทางสะเต็มศึกษา ดร.กวิน เชื่อมกลาง - สุทธิดา บุญทว

รอบรู้

คณิต

23 การวิเคราะห์ข้อมูลสถิติด้วยโปรแกรม GeoGebra วุฒิชัย ภูดี

รอบรู้

เทคโนโลยี

28 e-book เพื่อการสอนวิชาวิทยาศาสตร

น�้ำทิพย์ จรรยาธรรม 39 6 51 12