Table of Contents Table of Contents
Previous Page  3 / 62 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 3 / 62 Next Page
Page Background

3

ปีที่ 44 ฉบับที่ 200 พฤษภาคม - มิถุนายน 2559

สินีนาฏ ทาบึงกาฬ • ผู้ชำ�นาญด้านการประชาสัมพันธ์ ฝ่ายสื่อสารองค์กรและวิเทศสัมพันธ์ สสวท. • e-mail:

schan@ipst.ac.th

สะเต็มศึกษา (Science, Technology, Engineering and Mathematics

Education: STEM Education) คือแนวทางการจัดการศึกษาที่บูรณาการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี

วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ โดยเน้นการน�ำความรู้ไปใช้แก้ปัญหาในชีวิตจริง รวมทั้ง

เน้นการพัฒนากระบวนการหรือผลผลิตใหม่ ที่เป็นประโยชน์ต่อการด�ำเนินชีวิต และเป็นการ

ต่อยอดหลักสูตรโดยจัดให้มีการบูรณาการการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี กระบวนการ

ทางวิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ในการแก้ปัญหาในชีวิต และการประกอบอาชีพ

ในอนาคต

ในการด�ำเนินงานด้านสะเต็มศึกษา สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

(สสวท.) ได้ให้ความร่วมมือกับภาครัฐและเอกชนจัดตั้งศูนย์สะเต็มศึกษาแห่งชาติโดยก�ำหนดวิสัยทัศน์

พันธกิจและยุทธศาสตร์ ตลอดจนมาตรการในการด�ำเนินงานร่วมกับศูนย์สะเต็มศึกษาภาคทั้ง 13 ศูนย์

เพื่อสร้างและพัฒนาก�ำลังคนด้านสะเต็มศึกษาที่มีคุณภาพให้เกิดขึ้นในแต่ละท้องถิ่น โดยมุ่งสร้าง

โรงเรียนในสังกัด สพฐ. 91 โรงเรียน ให้เป็นโรงเรียนต้นแบบของการเรียนการสอนสะเต็มศึกษา พร้อมทั้ง

จัดให้มีการขยายโรงเรียนเครือข่ายสะเต็มศึกษาให้ครอบคลุมทุกสังกัด และทุกเขตพื้นที่การศึกษา

ในส่วนของโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) นั้น โรงเรียนเป็นศูนย์สะเต็มศึกษาภาค

กรุงเทพมหานคร โดยมี ดร.กล้าศักดิ์ จิตต์สงวน ผู้อ�ำนวยการโรงเรียนเป็นประธานศูนย์สะเต็มศึกษา

และในวันนี้ท่านได้มาพูดคุยกับเราถึงบทบาทและการบริหารงานศูนย์สะเต็มศึกษาระดับภาค รวมทั้ง

แนวคิดในการส่งเสริมและขยายผลเกี่ยวกับสะเต็มศึกษาให้กว้างขวางมากยิ่งขึ้น

โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)

กับบทบาทของศูนย์สะเต็มศึกษาภาค

กรุงเทพมหานคร

ดร.กล้าศักดิ์ จิตต์สงวน