Table of Contents Table of Contents
Previous Page  4 / 62 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 4 / 62 Next Page
Page Background

4

นิตยสาร สสวท

นโยบายของโรงเรียนในการสนับสนุนส่งเสริม

สะเต็มศึกษา

ให้ครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี

จัดการเรียนรู้ในลักษณะบูรณาการ ทั้งในช่วงเวลาเรียนที่มี

การสอนตามหลักสูตร และในช่วงเพิ่มเวลารู้ด้วยสะเต็มศึกษา

ตามนโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ในรูปแบบสะเต็มคลับ

(STEM Club) อีกทั้งท�ำหน้าที่เป็นศูนย์สะเต็มศึกษาภาค

กรุงเทพมหานครเพื่อให้บริการแก่โรงเรียนทั่วไปอย่างดีที่สุด

ประโยชน์ของการนำ�สะเต็มศึกษามาใช้

ในการเรียนรู้ของนักเรียน

ท�ำให้นักเรียนมีการคิดและวางแผนการเรียน

เชิงระบบมากขึ้นเวลาแก้ปัญหาที่ก�ำหนดมาให้ หรือการสร้าง

ผลิตภัณฑ์

สะเต็มศึกษากับนโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

มีความสอดคล้องกันอย่างไร

สะเต็มศึกษามีความสอดคล้ องกับนโยบาย

ลดเวลาเรียน และเพิ่มเวลารู้ เพราะผู้เรียนสามารถเรียนรู้

ตามความสนใจ และแสดงศักยภาพในการคิดริเริ่มสร้างสรรค์

โดยน�ำความรู้ที่ได้ในห้องเรียนมาบูรณาการ ตลอดจนได้รับ

ความรู้จากรุ่นพี่ หรือครูที่มาร่วมกันจัดกิจกรรม

แนวทางการจัดกิจกรรมสะเต็มศึกษาของโรงเรียน

ส่งเสริมให้ครู 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่

วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ การงานอาชีพและเทคโนโลยี

มาจัดการเรียนรู้ในลักษณะบูรณาการระดับสูง เช่น จัดท�ำ

โครงงานที่ต้องใช้ความรู้ทั้ง 3 ส่วน และการออกแบบ

เชิงวิศวกรรม เพื่อให้นักเรียนสร้างสรรค์ผลงานได้ดีขึ้น และ

ส่งเสริมให้นักเรียนรุ่นพี่มาจัดกิจกรรมสะเต็มคลับแบบ

พี่สอนน้องให้มากขึ้น

บทบาทของโรงเรียนในการเป็นศูนย์สะเต็มศึกษาภาค

บทบาทที่ 1

จัดอบรมครูโรงเรียนเครือข่ าย

สะเต็มศึกษาของศูนย์ทั้ง 6 ซึ่งเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษา ได้แก่

โรงเรียนปทุมคงคา โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี และโรงเรียน

ประถมศึกษา ได้แก่ โรงเรียนสายน�้ำทิพย์ โรงเรียนอนุบาล

พิบูลเวศม์ รวมถึงโรงเรียนขยายโอกาส ได้แก่ โรงเรียนพิบูล

อุปถัมภ์ โรงเรียนบางบัวเพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร

บทบาทที่ 2

จัดส่งครูจากโรงเรียนศูนย์ฯ เข้ารับ

การอบรมสะเต็มศึกษา เพื่อให้เป็นครูพี่เลี้ยง Core Trainer

และ Local Trainer ของศูนย์

บทบาทที่ 3

จัดกิจกรรมสะเต็มคลับ โดยมีโรงเรียน

เครือข่าย ร่วมกันจัดกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งเป็น

มหาวิทยาลัยคู่ศูนย์ ฯ

บทบาทที่4

จัดกิจกรรมให้นักเรียนในโรงเรียนศูนย์ฯ

และโรงเรียนเครือข่าย ไปศึกษาดูงานที่ หน่วยงาน บริษัท

สถานประกอบการวิชาชีพ และสถาบันวิทยาศาสตร์ เพื่อสร้าง

แรงบันดาลใจในการประกอบอาชีพให้แก่นักเรียน