Table of Contents Table of Contents
Previous Page  5 / 62 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 5 / 62 Next Page
Page Background

5

ปีที่ 44 ฉบับที่ 200 พฤษภาคม - มิถุนายน 2559

บทบาทที่ 5

คัดเลือกโรงเรียนเครือข่ายสมทบ

ตั้งแต่ 10 - 15 โรงเรียน เพื่อขยายงานสะเต็มศึกษา

บทบาทที่ 6

เป็นต้นแบบการจัดการเรียนรู้ตาม

แนวทางสะเต็มศึกษา เพื่อให้โรงเรียนอื่นๆ มาศึกษาดูงาน

บทบาทที่ 7

ร่วมกิจกรรม Thailand STEM Festival

ซึ่งจะจัดขึ้นปีละ 1 ครั้ง เพื่อเผยแพร่งาน สะเต็มศึกษา

บทบาทที่8

รับสมัครและประสานงานกับทูตสะเต็ม

เพื่อร่วมกันจัดกิจกรรมสร้างแรงบันดาลใจในการประกอบ

วิชาชีพที่มี STEM เป็นพื้นฐาน

บทบาทที่ 9

ด�ำเนินการคัดเลือกครูสะเต็มดีเด่น

โดยให้ สพม. 2 เสนอชื่อไปยัง สพฐ. และ สสวท. เพื่อด�ำเนิน

การคัดเลือกต่อไป

บทบาทที่ 10

จัดกิจกรรมตามโครงการของศูนย์

ซึ่งได้รับการอนุมัติและสนับสนุนงบประมาณจาก สสวท.

จุดเด่นและประโยชน์ของกิจกรรมสะเต็มคลับ

และกิจกรรมทูตสะเต็ม

สะเต็มคลับนั้นมีการท�ำกิจกรรมนอกเวลาเรียน

และประโยชน์ที่ได้คือ นักเรียนได้เรียนรู้เรื่องต่างๆ ที่ตนเอง

สนใจ ท�ำให้นักเรียนสนใจปัญหารอบตัวมากขึ้น และมีความ

พยายามร่วมกันแก้ปัญหา

ส�ำหรับทูตสะเต็ม มีบทบาทช่วยสร้างแรงบันดาล

ใจในการประกอบวิชาชีพที่ใช้ STEM เป็นพื้นฐาน และชี้ให้

เห็นความส�ำคัญของการเรียนวิชานี้ จึงมีเป้าหมายที่ชัดเจนขึ้น

ความคาดหวังจากการนำ�สะเต็มศึกษาไปใช้

พัฒนาการศึกษาไทย

สะเต็มศึกษาช่วยให้นักเรียนสามารถเรียนรู้โดยไม่

อาศัยเพียงการท่องจ�ำ หรือท�ำแค่แบบฝึกหัดเท่านั้น แต่เรียน

รู้วิธีการทดลองด้วยตนเองในโลกของเทคโนโลยี และสามารถ

เรียนรู้ได้ตลอดเวลาที่มีโอกาส จึงเน้นคุณลักษณะส�ำคัญที่

พลเมืองโลกจะต้องมี และต้องอยู่ในโลกของการแข่งขัน

ประสบการณ์ประทับใจที่ท่านได้รับจากการ

ทำ�งานร่วมกับ สสวท.

สสวท. มีการด�ำเนินงานอย่างเป็นระบบ พยายาม

ให้สะเต็มศึกษาเข้าไปในการศึกษาทุกระดับทั้งประถมศึกษา

มัธยมศึกษา อุดมศึกษา ในหน่วยงานของรัฐ และเอกชน เพื่อ

ให้เกิดความร่วมมือกันในการพัฒนาอย่างจริงจัง และมุ่งมั่น

สิ่งที่อยากฝากให้ สสวท. ท�ำ คือ ควรมีการด�ำเนินงานอย่าง

ต่อเนื่อง รวมทั้งมีการสนับสนุนด้านงบประมาณให้โรงเรียน

ศูนย์ และโรงเรียนเครือข่ายอย่างต่อเนื่องในระยะยาว

ฝากไปถึงผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอน

อยากให้ทุกโรงเรียนลองน�ำเอาสะเต็มศึกษาไปใช้

ในโรงเรียน ไม่ใช่ใช้เฉพาะเพียงในโรงเรียนศูนย์ ฯ กับโรงเรียน

เครือข่ายเท่านั้น อยากให้ทุกโรงเรียนช่วยกันและร่วมกันเผยแพร่

ท�ำความเข้าใจ และน�ำไปใช้