Table of Contents Table of Contents
Previous Page  ปกหน้า-ใน / 62 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page ปกหน้า-ใน / 62 Next Page
Page Background

สนใจสั่งซื้อหนังสือไดที่ สํานักบริการวิชาการและบริหารทรัพยสิน (สสวท.) โทร. 0-2392-4021 ตอ 3101 และ 3102

หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ Facebook Fanpage Link :

https://www.facebook.com/pages/สํานักบริการวิชาการ-สสวท

หรือ website

http://bookstore.ipst.ac.th

E-mail :

bookstore@ipst.ac.th

,

ncham@ipst.ac.th

หนังสือใหมนาอานจาก สสวท.

ในเลมประกอบดวยคําอธิบายรายวิชา

แนวความคิดตอเนื่อง จุดเนนในการจัด

กิจกรรมการเรียนรูเกี่ยวกับการสํารวจ

และการผลิตปโตรเลียม ผลิตภัณฑจาก

ปโตรเลียม สถานการณการใชเชื้อเพลิง

เพื่อการคมนาคม พลังงานทดแทนเพื่อ

การคมนาคม และตัวอยางแผนการสอน

ซึ่งนําเสนอแนวการจัดกิจกรรมการเรียนรู

ที่ประกอบดวยกิจกรรมหลากหลาย โดย

เฉพาะอยางยิ่ง การสํารวจตรวจสอบ การ

ปฏิบัติทดลอง การสืบคนขอมูล การอภิปราย

อันจะกอใหเกิดทักษะที่สําคัญในการเรียนรู

และการดํารงชีวิต

ราคา 135 บาท

ในเลมประกอบดวยคําอธิบายรายวิชา

แนวความคิดตอเนื่อง จุดเนนในการจัด

กิจกรรมการเรียนรูเกี่ยวกับความงามที่

สมวัย โครงสรางรางกายพื้นฐาน ความงาม

เครื่องสําอางในชีวิตประจําวัน ภูมิปญญา

ไทยกับความงามและสุขภาพ เครื่องสําอาง

ในทองตลาด และตัวอยางแผนการสอน

ซึ่งนําเสนอแนวการจัดกิจกรรมการเรียนรู

ที่ประกอบดวยกิจกรรมหลากหลาย โดย

เฉพาะอยางยิ่งการสํารวจตรวจสอบการ

ปฏิบัติทดลอง การสืบคนขอมูล การอภิปราย

อันจะกอใหเกิดทักษะที่สําคัญในการเรียนรู

และการดํารงชีวิต

ราคา 195 บาท

ในเลมประกอบดวยวิธีการใชสื่อและอุปกรณ

ทางวิทยาศาสตร จํานวน 15 เรื่อง เชน

ชุดศึกษาความสัมพันธระหวางระยะวัตถุ

กับระยะภาพ หมอแปลงไฟฟาโวลตตํ่า

ชุดอุปกรณแยกนํ้าดวยไฟฟา ไซครอมิเตอร

แผนที่ดาว กลองโทรทรรศนแบบหักเหแสง

เปนตน ผูเรียนสามารถเรียนรูวิทยาศาสตร

ผานกิจกรรมที่ประกอบดวยสื่อและอุปกรณ

วิทยาศาสตร ไดเติมศักยภาพ เพิ่มพูนทักษะ

ทางวิทยาศาสตร ทําใหเกิดความรูความ

เขาใจในเนื้อหาไดชัดเจนและถูกตองมาก

ยิ่งขึ้น

ราคา 210 บาท

เพ��อชวยใหครูนําไปใชวางแผนการจัดกิจกรรม

การเร�ยนรูคูกับหนังสือเร�ยนและคูมือครู

หนังสือแนวการจัดการเร� ยนรู

รายว�ชาเพ��มเติมว�ทยาศาสตร

ระดับมัธยมศึกษาตอนตน