Table of Contents Table of Contents
นิตยสาร สสวท. ฉบับที่ 200 พฤษภาคม - มิถุนายน 2559 Next Page
Information
Show Menu
นิตยสาร สสวท. ฉบับที่ 200 พฤษภาคม - มิถุนายน 2559 Next Page

 
ดร.กล้าศักดิ์ จิตต์สงวน โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) กับบทบาทของศูนย์สะเต็มศึกษาภาค กรุงเทพมหานคร (p. 3)
3

รอบรู้วิทย์
6

● พลังงาน... ผู้อยู่เบื้องหลังการผลิตของสรรพสิ่ง (p. 6)
6

● คลื่นความร้อน...ภัยร้อนแสนอันตราย (p. 12)
12

● นาวาฝ่าวิกฤต : ตัวอย่างการเพิ่มระดับความเข้มข้นทางวิชาการในการออกแบบและพัฒนากิจกรรม (p. 17)
17

รอบรู้คณิต
23

● การวิเคราะห์ข้อมูลสถิติด้วยโปรแกรม GeoGebra (p. 23)
23

รอบรู้เทคโนโลยี
28

● e-book เพื่อการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ (p. 28)
28

การเรียนกระตุ้นความคิด
32

● เทคนิคการใช้จ่ายเงินให้เลิศแบบมนุษย์เงินเดือน (น้อย) (p. 32)
32

● โอลิมปิกวิชาการ ถึงเวลาเปลี่ยน! (p. 35)
35

● เรียนรู้วิทย์ ที่เกาะคิวชู (Kyushu) (p. 39)
39

● สี่ทศวรรษแห่งความมุ่งมั่นพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์วิชาฟิสิกส์ของประชารัฐไทย (p. 44)
44

● หนังสือการ์ตูนวิทยาศาสตร์ในวรรณคดีลำนำ (p. 48)
48

นานาสาระและข่าวสาร
51

● Rosalyn Yalow นักฟิสิกส์สตรีผู้พิชิตรางวัลโนเบลแพทย์ศาสตร์ ประจำปี ค.ศ. 1977 (p. 51)
51

● เว็บช่วยสอน (p. 54)
54

● ข่าว-สสวท. (p. 55)
55

● QUIZ (p. 58)
58