Table of Contents Table of Contents
Previous Page  3 / 62 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 3 / 62 Next Page
Page Background

3

ปีที่ 44 ฉบับที่ 201 กรกฎาคม - สิงหาคม 2559

สินีนาฏ ทาบึงกาฬ • ผู้ชำ�นาญด้านการประชาสัมพันธ์ ฝ่ายสื่อสารองค์กรและวิเทศสัมพันธ์ สสวท. • e-mail:

schan@ipst.ac.th

อาชีพด้ านสะเต็ม เป็นอาชีพที่เป็น

แรงผลักดันส�ำคัญในการสร้างชาติและพัฒนา

สังคม เช่น นักวิทยาศาสตร์ นักวิจัยและพัฒนา

แพทย์ เภสัชกร ทันตแพทย์ สัตวแพทย์ พยาบาล

นักเทคนิคการแพทย์ วิศวกร สถาปนิก นักบิน

โปรแกรมเมอร์ นักดาราศาสตร์ นักธรณีวิทยา

นักนิติเวช นักส�ำรวจ นักการเงินและบัญชี

นักวิเคราะห์การตลาด นักโภชนาการ ช่างเทคนิค

ช่างไฟฟ้า เกษตรกร ปราชญ์ชาวบ้าน รวมถึงครู

นักวิชาการและอาจารย์มหาวิทยาลัยในสาขาวิชา

ที่เกี่ยวข้อง

นักบิน

เป็นหนึ่งอาชีพในฝันของเยาวชน

หลายคน วันนี้

“กัปตันโสภณ พิฆเนศวร"

หรือ

“นกอู”

“กัปตันอู”

ซึ่งเป็นรองผู้อ�ำนวยการใหญ่

ฝ่ายควบคุมคุณภาพ ความปลอดภัย และความมั่นคง

องค์กร สังกัดสายการบินนกแอร์ ได้มาท�ำหน้าที่เป็น

“ทูตสะเต็ม” (STEM Ambassador) ในการถ่ายทอด

ความรู้ ให้ค�ำแนะน�ำ แลกเปลี่ยนประสบการณ์

การท�ำงาน และสร้างแรงบันดาลใจให้แก่นักเรียน

ในกิจกรรมสะเต็มศึกษาที่โรงเรียนบดินทรเดชา

(สิงห์ สิงหเสนี) ซึ่งเป็ นศูนย์ สะเต็มศึกษาภาค

กรุงเทพมหานคร ของสถาบันส่ งเสริมการสอน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) เพื่อให้เด็ก

นักเรียนเห็นประโยชน์ของการน�ำความรู้ด้านสะเต็ม

อันได้แก่ การบูรณาการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี

วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ไปใช้ในบริบทของ

ชีวิตจริงและในการประกอบอาชีพ นับเป็นส่วนหนึ่ง

ของกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ตามนโยบาย

ของกระทรวงศึกษาธิการ

สานฝันเยาวชน

เปิดประตูสู่อาชีพด้านสะเต็ม

กับทูตสะเต็ม

นักบินผู้ใช้วิทยาศาสตร์ในงานอาชีพ

″กัปตันโสภณ พิฆเนศวร"