Table of Contents Table of Contents
Previous Page  4 / 62 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 4 / 62 Next Page
Page Background

4

นิตยสาร สสวท

กว่าจะมาเป็นนักบิน

ผมเป็นนักเรียนทุนโครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มี

ความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโลยี (พสวท.)

ที่ศูนย์โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์สิงหเสนี) รุ่น2 ขณะอยู่ชั้นม.4

จากนั้นได้เข้าเรียนต่อระดับปริญญาตรีที่คณะวิทยาศาสตร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สาขาธรณีวิทยา และเรียนต่อ

ปริญญาโทอีก 1 ปี มีเพื่อนมาชวนไปสอบชิงทุนนักบิน

ผมจึงไปลองสอบดูด้วยความอยากรู้ว่าการเป็นนักบินนั้น

ท�ำอะไรกันบ้าง

เมื่อได้รับทุนนักบินฝึกหัดจากบริษัทการบินไทย

ก็ได้ไปศึกษาและฝึกฝนเกี่ยวกับเทคนิคการบินประมาณ 1 ปี

ผมคิดว่าการเรียนธรณีวิทยาเป็นประโยชน์มากในการศึกษา

ด้านการบินเพราะระบบแผนที่ระบบน�ำทาง และการอ่านค่าต่างๆ

ทางภูมิศาสตร์ เป็นระบบเดียวกัน รวมถึงเรื่องเครื่องวัด

ประกอบการบินต่างๆ ด้วย เช่น จอแสดงภาพการบินของ

เครื่องบิน ก็ใช้ระบบเรียกชื่อแบบเดียวกันกับการวางตัวของ

ชั้นหิน เครื่องบอกทิศทาง และเรื่องทิศทางต่างๆ ในแผนที่

ก็เป็นแบบเดียวกันกับทางธรณีวิทยา คือ สร้างขึ้นมาด้วย

พื้นฐานการท�ำแผนที่แบบเดียวกัน และใช้ระบบพิกัดทาง

ภูมิศาสตร์ WGD-84 (World Geodic System 1984) เหมือนกัน

แต่แผนที่การบินนั้นละเอียดน้อยกว่าในแง่ของการใช้งาน

การที่เราเข้าใจระบบของแผนที่และการน�ำทางจึงท�ำให้ได้

เปรียบคนอื่นบ้างเวลาศึกษาเรื่องการบิน

พื้นฐานความรู้ที่ได้จากการเป็นนักเรียนทุนโครงการ

พสวท. ท�ำให้สามารถเรียนรู้และเข้าใจการบินได้ง่ายขึ้น

เพราะเรามีหลักการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เช่น การตั้ง

สมมติฐานเพื่อค้นหาค�ำตอบ การสังเกต รวมถึงการค้นหา

ค�ำตอบด้วยวิธีการต่างๆ เพื่อหาค�ำตอบให้ได้ สิ่งเหล่านี้

เป็นพื้นฐานในการค้นคว้าวิจัยที่สามารถน�ำไปประยุกต์ใช้

ในการพัฒนาและเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ได้เสมอ

การบินเป็นเทคโนโลยีขั้นสูง ที่คนส่ วนใหญ่

มักไม่มีโอกาสได้รับรู้ เมื่อเรามีความเข้าใจในสิ่งนี้ เราก็สามารถ

อธิบายให้คนอื่นเข้าใจได้ การบินเป็นเรื่องของการเข้าใจ

หลักการทางวิทยาศาสตร์เบื้องต้น เข้าใจความรู้ทางเทคโนโลยี

มีหลักการและเหตุผล เป็นการเรียนรู้ เรื่องกฎระเบียบ

มีกฎหมาย และมีตรรกะของการใช้เหตุผลรวมถึงการแก้ปัญหา

ที่เรียกว่า Logical Reasoning ทั้งหมดนี้อยู่บนพื้นฐานของ

การน�ำวิทยาศาสตร์มาประยุกต์ใช้ทั้งสิ้น

ที่มาและแรงบันดาลใจในการเข้าร่วมเป็น

ทูตสะเต็ม

ถ้าเราเข้าใจเราจะถ่ายทอดความรู้ให้คนอื่นเข้าใจ

ได้ง่าย สามารถสรุปเรื่องยากให้คนที่ไม่เคยรู้เกี่ยวกับสิ่งนั้น

เข้าใจได้ ผมจึงอยากเปิดโอกาสให้นักเรียนได้สัมผัสสิ่งที่

อาจจะคิดว่าอยู่ไกลตัว อันที่จริงเป็นเรื่องที่เราเข้าใจได้

ถ้าเรามีความรู้พื้นฐานดี ผมไม่ได้มาเป็นทูตสะเต็ม เพื่อสร้าง

แรงบันดาลใจให้ทุกคนอยากเป็นนักบิน แต่ต้องการให้ทุกคน

เข้าใจว่า เรื่องการบินเป็นเรื่องที่เราสามารถเข้าถึงและเข้าใจ

ได้ไม่ยาก เมื่อทุกคนเข้าใจแล้ว เวลาเราเดินทางโดยเครื่องบิน

เราก็จะเดินทางด้ วยความเชื่อมั่น และด้ วยความสุข

ถ้าขณะเดินทางเราต้องเผชิญสภาวะการณ์ต่างๆ ที่ไม่เคย

ประสบจะได้ไม่ตื่นตระหนก หรือตื่นกลัวจนเกินความจ�ำเป็น

ผมอยากให้ทุกคนเข้าใจเกี่ยวกับการบินมากกว่าที่อยากให้

เป็นนักบิน

ระยะเวลาในการเข้าร่วมเป็นทูตสะเต็ม

ผมมีความรู้สึกว่า จะให้ผมเป็นนานเท่าไหร่ก็ได้

ส่วนหนึ่งผมคิดว่าผมยังเป็นหนี้บุญคุณโครงการ พสวท. อยู่

แม้ผมจะลาออกจากการเป็นนักเรียนทุน พสวท. มายี่สิบกว่า

ปีแล้วและได้ชดใช้ทุนคืนรัฐบาลหมดแล้ว ผมจึงอยากตอบแทน

ด้ วยการท�ำคุณประโยชน์ ให้แก่สังคมและประเทศชาติ

แม้จะเป็นเพียงเสี้ยวหนึ่งของสะเต็ม ก็รู้ สึกภาคภูมิใจ

โดยความรู้ สึกรับผิดชอบต่ อสังคมนั้นได้ เกิดขึ้นตั้งแต่

ตอนที่ผมยังเป็นนักเรียนทุน พสวท. ครับ

อาชีพนักบินเกี่ยวข้องกับสะเต็มอย่างไร

เกี่ยวข้องหมดทุกด้านครับ ขึ้นกับว่านักบินใช้

พื้นฐานของสะ เต็ม ในการท� ำงานมากน้ อยแค่ ไหน

นักบินส่วนใหญ่ ใช้สะเต็มทุกแขนง เช่น ด้านวิทยาศาสตร์

คือการเข้าใจหลักการพื้นฐาน ด้านการกระท�ำของแรง

อากาศพลศาสตร์ เวกเตอร์ ของแรง ด้านคณิตศาสตร์

ก็จะเกี่ยวข้องกับการค�ำนวณ การอ่านค่า การใช้สถิติ

ด้านวิศวกรรมศาสตร์คือ การเข้าใจกลไกการท�ำงานของ

ระบบ การพัฒนาเครื่องยนต์ ด้านเทคโนโลยี เช่น การพัฒนา

เทคโนโลยีด้านวัสดุศาสตร์ การพัฒนาเทคโนโลยีด้านการ

น�ำร่องด้วยระบบดาวเทียม และการสื่อสารต่างๆ