Table of Contents Table of Contents
Previous Page  5 / 62 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 5 / 62 Next Page
Page Background

5

ปีที่ 44 ฉบับที่ 201 กรกฎาคม - สิงหาคม 2559

ตามความเห็นของผม ผมคิดว่าคณิตศาสตร์เป็น

พื้นฐานส�ำคัญที่ท�ำให้ วิทยาศาสตร์ สามารถพัฒนาได้

คณิตศาสตร์ส�ำหรับนักบินระดับปกติไม่ลึกซึ้งมากในการ

ท�ำงาน แต่คณิตศาสตร์เพื่อการเป็นนักบินที่ดี และสามารถ

บินได้อย่างปลอดภัยต้องใช้อย่างเข้าใจ และในหลักการเรื่อง

อนุกรมและสถิติ นักบินจ�ำเป็นต้องมีตรรกะ และความเข้าใจ

เรื่องความต่อเนื่อง การเชื่อมโยงเหตุการณ์ จะท�ำให้สามารถ

ป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นได้ ผมอาจกล่าวได้ว่า การบิน

เป็นการบูรณาการทุกด้านของสะเต็มก็ได้

ประสบการณ์หรือองค์ความรู้ด้านสะเต็ม

ที่อยากน�ำมาใช้พัฒนาเด็กไทย

ผมอยากให้ นักเรียนน�ำความรู้ วิทยาศาสตร์

ด้านการบินไปใช้ อยากท�ำให้ เห็นว่ าวิชาวิทยาศาสตร์

เป็นเรื่องที่ใกล้ตัว ที่สามารถเข้าใจได้ และน�ำไปใช้ได้จริง

ผมพยายามเล่าเรื่องที่ใกล้ตัว ให้ทุกคนสามารถเห็น หรือรู้สึกว่า

ถ้าเขาสามารถกระโจนเข้าสู่ความเป็นเทคโนโลยีขั้นสูงได้จริงๆ

เขาสามารถเข้าใจมันได้ ถ้ามีความรู้พื้นฐาน ยิ่งเมื่อได้มี

โอกาสเห็น ได้สัมผัส ได้พูดคุย ก็จะรู้ว่าเรื่องของการบิน

เป็นเรื่องที่เข้าใจได้ง่าย และคงอยากเรียนรู้มากขึ้นด้วยการ

พยายามท�ำความเข้าใจวิทยาศาสตร์สาขาต่างๆ ด้วย

ความประทับใจจากการร่วมเป็นทูตสะเต็ม

ผมเข้าร่วมเป็นทูตสะเต็มมาได้ประมาณ 1 ปีแล้ว

รู้สึกว่า ทั้งคนทั่วไป และผู้ปกครอง ได้ให้ความส�ำคัญในระดับ

ดีทีเดียว มีความสนใจจะแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านสะเต็ม

มากขึ้น จึงเป็นการกระตุ้นให้มีการพัฒนาเด็กไทย เพื่อที่จะ

เข้าใจวิทยาศาสตร์ได้อย่างลึกซึ้ง ผลที่ตามมาคือจะท�ำให้

ประเทศไทยของเราสามารถก้าวหน้าไปได้ไกล รู้สึกประทับใจว่า

ผู้ใหญ่ที่ประสบความส�ำเร็จในงานอาชีพ น่าจะสมัครเข้ามา

ร่วมแชร์ประสบการณ์ให้นักเรียนบ้าง เพราะถือว่าเป็นการ

เริ่มต้นที่ดีครับ

ผลที่คาดว่าจะได้รับจากการอุทิศตน

เพื่อเป็นทูตสะเต็ม

ถ้าจะกล่าวถึงผลที่เกิดกับตัวเอง คือ มีความสุขที่ได้

ตอบแทนบุญคุณแก่สังคม และมีจิตวิญญาณของความเป็นครู

ที่จะถ่ายทอดให้คนอื่นตั้งแต่สมัยเรียนที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

จะมีเพื่อนๆ และน้องๆ เข้ามาขอค�ำปรึกษาเรื่องการเรียน

เมื่อมาเป็นนักบิน ผมได้มีโอกาสฝึกสอนนักบินใหม่ๆ

จริงๆ แล้วผมไม่ได้คาดหวังอะไรจากการเป็นทูตสะเต็มเลย

แต่คิดว่า การถ่ายทอดความรู้ให้ผู้อื่นจะท�ำให้สังคมมีความน่าอยู่

มีความสุขและมีบทบาทท�ำให้เด็กๆ มีความคิด และได้สร้าง

แรงบันดาลใจให้เด็กๆ เพื่อให้รู้สึกว่าเขาสามารถเข้าใจมันได้

ผมเคยท�ำโครงการน�ำเด็กๆ ไปชมเครื่องฝึกบิน

จ�ำลอง (Flight Simulator) ที่ศูนย์ซ่อมบ�ำรุงอากาศยาน และ

ได้เห็นเด็กๆ ให้ความสนใจและมีความรู้กว้างขึ้น จนท�ำให้รู้ว่า

ยังมีโลกของอาชีพมากมายให้เข้าไปสัมผัสและค้นหา

ฝากไปยังผู้ประกอบอาชีพด้านสะเต็มอื่น ๆ

ที่ก�ำลังให้ความสนใจ หรือก�ำลังจะตัดสินใจ

เข้าร่วมเป็นทูตสะเต็ม

ผมคิดว่า ผู้เชี่ยวชาญจากอาชีพต่างๆ น่าจะเข้ามา

ร่วมกันให้ความรู้ อย่างน้อยที่สุดให้ผู้อื่นเข้าใจอาชีพที่ตนถนัด

ให้เด็กๆ ได้รับความรู้ด้านอาชีพหลายอย่าง ได้รู้จักตนเอง

มากขึ้น ถ้าเขาสนใจ เขาก็จะพยายามท�ำให้ได้บ้าง

ทูตสะเต็มอาจจะเสียเวลา แต่จะมีความสุข เมื่อได้เห็น

แววตาที่สดใสของเด็กๆ เวลาเขาซักถามถึงวิธีการท�ำงาน

ในอาชีพหรือสาขาต่างๆ ซึ่งหนึ่งในนั้นอาจเป็นอาชีพในฝัน

ของเขา

ส่วนส�ำหรับสายการบินนกแอร์นั้น ผู้บริหารได้

ใส่ใจและให้ความส�ำคัญในประเด็นของการตอบแทนสังคม

อยู่อย่างพร้อมแล้ว ดังนั้น ในการให้โอกาสการเรียนรู้แก่

เยาวชนเป็นสิ่งที่สายการบินนกแอร์มีนโยบายสนับสนุน

อย่างเต็มที่ เพื่อให้โลกของการบินเป็นสิ่งที่ทุกคนสามารถ

เข้าใจได้ และเพื่อท�ำให้คนไทยทุกคน เวลาขึ้นเครื่องบิน

ทุกครั้งจะมีรอยยิ้มครับ

"ความสนใจหรือความประทับใจ จะน�ำไปสู่

ความพยายามที่จะค้นคว้าและค้นหาหนทางเพื่อให้ได้

มาซึ่งสิ่งที่เราสนใจ"

เป็นค�ำกล่าวที่กัปตันโสภณได้กล่าว

ทิ้งท้าย