Table of Contents Table of Contents
Previous Page  7 / 62 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 7 / 62 Next Page
Page Background

7

ปีที่ 44 ฉบับที่ 201 กรกฎาคม - สิงหาคม 2559

รูปที่ 2

(บน) เซลล์ไฟฟ้าเคมีที่มีการต่อขั้วทั้งสองกับหลอดไฟ และ (ล่าง)

ภาพตัดแสดงส่วนประกอบของถ่านไฟฉาย ซึ่งเป็นเซลล์ไฟฟ้าเคมี

ที่มีแท่งแกรไฟต์ที่อยู่ตรงกลางและกล่องสังกะสีเป็นขั้วไฟฟ้าแต่ละขั้ว

และมีอิเล็กโทรไลต์ที่มีลักษณะเป็นของผสมเหนียวชื้น ประกอบด้วย

ส่วนผสมของสารหลายชนิด

ที่มา:

หนังสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติม เคมี เล่ม 4 ชั้น ม.4-6 สสวท.

รูปที่ 3

ภาพของแบตเตอรี่ที่ใช้เมื่อประมาณ 2,000 กว่าปีที่แล้ว

ที่มา:

https://wiredweirdworld.wordpress.com

แบตเตอรี่คืออะไร

แบตเตอรี่คือ อุปกรณ์ที่ประกอบด้วยเซลล์ไฟฟ้า

เคมี (electrochemical cell) ตั้งแต่หนึ่งเซลล์ขึ้นไป โดยแต่ละ

เซลล์มีการเชื่อมต่อกันทางไฟฟ้า จึงสามารถเปลี่ยนพลังงาน

เคมีที่มีสะสมเป็นพลังงานไฟฟ้าได้

เซลล์ไฟฟ้าเคมี (electrochemical cell) ประกอบด้วย

ขั้วไฟฟ้า (electrode) อย่างน้อยสองขั้วที่ท�ำจากวัสดุที่น�ำไฟฟ้า

และอิเล็กโทรไลต์ (electrolyte) ซึ่งส่วนใหญ่เป็นของเหลว

เมื่อมีการต่อขั้วทั้งสองขั้วของเซลล์ไฟฟ้าเคมีด้วยตัวน�ำไฟฟ้า

เช่น สายไฟ อิเล็กตรอนจะเคลื่อนที่จากขั้วหนึ่งไปยังอีกขั้วหนึ่ง

โดยทิศทางการเคลื่อนที่จะขึ้นกับสมบัติของขั้วไฟฟ้าและ

อิเล็กโทรไลต์ การเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนอย่างต่อเนื่อง

ระหว่างขั้วทั้งสองของเซลล์ไฟฟ้าเคมีผ่านตัวน�ำ ท�ำให้เกิด

“กระแสไฟฟ้า” ที่น�ำไปใช้งานได้

เพื่อให้เข้าใจชัดเจนยิ่งขึ้น นักเรียนสามารถชม

คลิปวีดิทัศน์แสดงการท�ำงานของเซลล์ไฟฟ้าเคมีได้ที่เว็บไซต์

https://youtu.be/C26pH8kC_Wk

แบตเตอรี่ นอกจากจะประกอบด้วยเซลล์ไฟฟ้า

เคมีที่มีการต่อกันแล้ว ยังมีตัวแบ่ง (separator) ที่ท�ำหน้าที่

คั่นระหว่ างขั้วไฟฟ้าของเซลล์ ไฟฟ้าเคมีที่น�ำมาต่อกัน

เพื่อไม่ให้ท�ำปฏิกิริยากัน ดังนั้น โดยสรุปองค์ประกอบหลัก

ของแบตเตอรี่มี 4 องค์ประกอบหลัก ได้แก่

1. ขั้วลบ หรือ แอโนด (anode) เป็นขั้วที่เมื่อท�ำ

ปฏิกิริยาเคมีกับอิเล็กโทรไลต์แล้วจะให้อิเล็กตรอน

2. ขั้วบวก หรือ แคโทด (cathode) เป็นขั้วที่เมื่อท�ำ

ปฏิกิริยาเคมีกับอิเล็กโทรไลต์แล้ว จะเกิดสมบัติในการดึงดูด

อิเล็กตรอน

3. อิเล็กโทรไลต์ (electrolyte) เป็นสารที่อาจอยู่

ในสถานะใดก็ได้ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นสารละลายที่ประกอบด้วย

อนุภาคที่มีประจุที่พร้อมเคลื่อนที่หรือน�ำกระแสไฟฟ้า

4. ตัวแบ่ง (separator) เป็นวัสดุที่เป็นฉนวนไฟฟ้า

ท�ำหน้าที่แบ่งคั่นระหว่างขั้วสองขั้ว

สัญลักษณ์ของแบตเตอรี่ในแผนภาพแสดงวงจร

ไฟฟ้าคือ

โดยที่เส้นยาวบางระบุขั้วบวก ส่วนเส้นสั้นหนาระบุขั้วลบ

ประวัติการค้นพบ

และการพัฒนาของแบตเตอรี่

จากหลักฐานการค้นพบทางโบราณคดี ท�ำให้มี

การคาดการณ์ว่า มนุษย์ได้มีการประดิษฐ์แบตเตอรี่เมื่อ

กว่า 2,000 ปีก่อนนี้ โดยแบตเตอรี่ที่ค้นพบอยู่ในประเทศ

อิรัก มีลักษณะเป็นไหที่ท�ำด้วยดินเหนียว โดยมีท่อกลวง

เป็นทรงกระบอกทองแดงติดตั้งที่ตรงกลางไห และมีแท่ง

เหล็กอยู่ตรงแกนกลางของท่อ