Table of Contents Table of Contents
Previous Page  1 / 62 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 1 / 62 Next Page
Page Background

คณะที่ปรึกษา

ประธานกรรมการ สสวท.

ผู้อำ�นวยการ สสวท.

บรรณาธิการบริหาร

ธรชญา พันธุนาวนิช

ที่ปรึกษากองบรรณาธิการ

รองผู้อำ�นวยการ สสวท.

ผู้ช่วยผู้อำ�นวยการ สสวท.

หัวหน้ากองบรรณาธิการ

พงษเ์ทพ บุญศรีโรจน์

กองบรรณาธิการ

ดร.กุศลิน มุสิกุล

ดร.ชัยวุฒิ เลิศวนสิริวรรณ

ณรงค์ แสงแก้ว

ถนิม ทิพย์ผ่อง

ธันยากานต์ ยืนตระกูลชัย

นวรัตน์ อินทุวงศ์

เบ็ญจวรรณ ศรีเจริญ

ประกายกานต์ ตรีอาภรณ์

ดร.ประสงค์ เมธีพินิตกุล

ปาริฉัตร พวงมณี

พรพจน์ พุฒวันเพ็ญ

ราม ติวารี

ดร.วนิดา ธนประโยชน์ศักดิ์

วราภรณ์ ต.วัฒนผล

สมเกียรติ เพ็ญทอง

สุพจน์ วุฒิโสภณ

ดร.สุพรรณี ชาญประเสริฐ

ดร.สุพัตรา ผาติวิสันติ์

อุปการ จีระพันธุ

ผู้ช่วยกองบรรณาธิการ

ดร.สมชาติ ไพศาลรัตน์

ดร.อนุชิต อารมณ์สาวะ

นิลุบล กองทอง

รัชนีกร มณีโชติรัตน์

สินีนาฎ ทาบึงกาฬ

ดวงมาลย์ บัวสังข์

สิริมดี นาคสังข์

สุประดิษฐ์ รุ่งศรี

เจ้าของ

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

924 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย

กรุงเทพมหานคร 10110

โทร. 0-2392-4021 ต่อ 3307

Call Center: 0-2335-5222

(ข้อเขียนทั้งหมดเป็นความเห็นอิสระของผู้เขียน มิใช่ของ สสวท.

หากข้อเขียนใดผู้อ่านเห็นว่าได้มีการลอกเลียนแบบหรือแอบอ้าง

โดยปราศจากการอ้างอิง กรุณาแจ้งให้กองบรรณาธิการทราบด้วย

จักเป็นพระคุณยิ่ง)

วัตถุประสงค์

1. เผยแพร่และส่งเสริมความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์

คณิตศาสตร์ และ เทคโนโลยีให้แก่ครูและผู้สนใจทั่วไป

2. เผยแพร่กิจกรรมและผลงานของ สสวท.

3. เสนอความก้าวหน้า​ของวิทยาการในด้านการศึกษา

วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีที่จะสนับสนุน

การศึกษา​ของชาติให้ทันกับเหตุการณ์ปัจจุบัน

4. แลกเปลี่ยนและรับฟังความคิดเห็นต่างๆ เกี่ยวกับ

ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี

จากครูและผู้สนใจทั่วไป

ด้วยความมุ่งมั่นปลูกฝังเยาวชนให้รู้จักพิจารณาสิ่งแวดล้อมในองค์รวม ตามแนวทางสะเต็มศึกษา

ภายใต้โครงการสะเต็มศึกษาที่ส่งเสริมการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม จนเป็นที่มาของรางวัลครูดีเด่น

ประเทศไทยด้านสะเต็ม ติดตามบทสัมภาษณ์ ครูชุมพล ชารีแสน ที่จะขอแบ่งปันประสบการณ์อันเป็นประโยชน์

ต่อวงการสะเต็มศึกษา

งานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ ที่ผ่านมา สสวท. ได้จัดกิจกรรมภายใต้แนวทาง "สะเต็มศึกษา"

เพื่อกระตุ้นความคิดและแรงบันดาลใจภายใต้แนวความคิดที่ว่า "สะเต็มสุดฮอต โรบ็อตสุดฮิต" ซึ่งมีเวิร์กชอป

หลากหลาย เช่น "น�้ำมันสีแสนสวย" เข้าใจง่าย สนุก และไม่ซับซ้อน โดยเลือกใช้อุปกรณ์รอบตัว หาง่าย ราคาไม่แพง

และปลอดภัย "สีกับความคิดสร้างสรรค์" ส่งเสริมทักษะกระบวนการคิดทางวิทยาศาสตร์ และการมีความคิด

สร้างสรรค์ ไปพร้อมๆ กัน "ดินแดนหลากสี" การเลือกจ�ำนวนสีเพื่อใช้ระบายภาพ โดยมีเงื่อนไข น�ำสู่ทฤษฎีบท

ทางคณิตศาสตร์ "สูงเสียดฟ้า" ให้รู้จักวางแผนการท�ำงาน การแก้ปัญหา การท�ำงานเป็นทีม โดยใช้ความคิด

สร้างสรรค์ วิชาคณิตศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ เรื่องรูปทรงเรขาคณิตและการวัด และ "การเกิดภาพเคลื่อนไหว"

จากการเกิดภาพติดตาให้ความรู้ ความสนุกสนาน และใช้ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ อีกทั้งเป็นพื้นฐานในการสร้าง

นวัตกรรมใหม่ๆ และน�ำไปสู่การสร้างเทคโนโลยีได้ต่อไป นอกจากนี้ยังมีการแนะน�ำระบบการสอบออนไลน์

ซึ่งเป็นระบบหนึ่งของศูนย์เรียนรู้ดิจิทัลระดับชาติ ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี สสวท. หรือ IPST

Learning Space ที่ให้บริการแบบทดสอบความรู้วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ข้อสอบที่ใช้ในระบบเป็นข้อสอบ

ที่ออกตามหลักสูตรที่สอดคล้องกับตัวชี้วัด และข้อสอบแข่งขันในโครงการต่างๆ ผู้ใช้งานสามารถเลือกวิธีการ

จัดชุดข้อสอบแบบออนไลน์ทั่วไป (Computer-Based Test - CBT) หรือ จัดชุดข้อสอบแบบปรับตามความสามารถ

(Computerized Adaptive Test - CAT) ได้ ซึ่งจะอ�ำนวยความสะดวกในการตรวจข้อสอบ แสดงผลคะแนนสอบ

และประเมินผลการทดสอบให้รู้ได้ในทันที

ความชัน พื้นที่ที่มีความสูงเปลี่ยนแปลงไปมากแต่ระยะทางแนวราบเปลี่ยนไปเพียงเล็กน้อย

เราสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ทางคณิตศาสตร์ เรื่อง ความชัน มาใช้งานในวิทยาศาสตร์ วิศวกรรม หรือศาสตร์อื่น ๆ

เช่น เปอร์เซ็นต์ทางลาดชันของถนน และความชันของความกดอากาศ เช่นเดียวกับสูตรต่างๆ ในการเรียน

คณิตศาสตร์ หากเรารู้ที่มาของสูตรเหล่านั้น เราจะเข้าใจเนื้อหาอย่างถ่องแท้ การแสดงการพิสูจน์โดยใช้วิธี

Proof without words เป็นอีกหนึ่งวิธีการท�ำความเข้าใจที่มาของสูตรต่างๆ ได้โดยง่าย

เมื่อเครื่องอ�ำนวยความสะดวกจากหนัง Sci-Fi ในอดีต ได้สร้างขึ้นในปัจจุบัน เช่น ตู้เย็นอัจฉริยะ

เครื่องซักผ้าอัจฉริยะ และนาฬิกาอัจฉริยะ โดยมีการถ่ายโอนข้อมูลร่วมกันผ่านเครือข่าย พัฒนาจากเทคโนโลยี

ไร้สาย และระบบเครื่องกลไฟฟ้าจุลภาคซึ่งอ้างอิงได้ด้วยเลขไอพี เราจะเตรียมรับมือได้อย่างไร ในยุค Internet

of Things (IoT) แล้วพบกันใหม่ในนิตยสาร สสวท. ฉบับต่อไป..สวัสดี

ธรชญา พันธุนาวนิช

บรรณาธิการบริหาร

เปิดเล่ม

สสวท.

ปีที่ 44 ฉบับที่ 202 กันยายน - ตุลาคม 2559