Table of Contents Table of Contents
Previous Page  10 / 62 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 10 / 62 Next Page
Page Background

10

นิตยสาร สสวท

ความแตกต่างระหว่าง

น�้ำมันพืชกับน�้ำมันสัตว์

น�้ำมันปรุงอาหารช่วยเสริมสร้าง

การเรียนรู้วิทยาศาสตร์อย่างไร

น�้ำมันสัตว์ เช่น น�้ำมันหมู มีองค์ประกอบส่วนใหญ่

เป็นกรดไขมันอิ่มตัว ซึ่งจะอยู่ในสภาพเป็นไขในที่เย็น และ

เหม็นหืนง่าย ไขมันสัตว์ให้กลิ่นเหม็นหืนได้ที่อุณหภูมิห้อง

นอกจากจะมีกรดไขมันอิ่มตัวเป็นองค์ประกอบแล้ว ไขมันสัตว์

ยังมีคอเลสเตอรอลด้วย การกินไขมันสัตว์ในปริมาณมากอาจท�ำให้

ระดับคอเลสเตอรอลในเลือดสูงขึ้น ซึ่งเป็นปัจจัยเสี่ยงที่ส�ำคัญ

ในการท�ำให้เป็นโรคหัวใจขาดเลือด

น�้ำมันพืช เช่น น�้ำมันถั่วเหลือง มีองค์ประกอบส่วนใหญ่

เป็นกรดไขมันที่ไม่อิ่มตัว ยกเว้นน�้ำมันมะพร้าว และน�้ำมันปาล์ม

ที่มีองค์ประกอบส่วนใหญ่เป็นกรดไขมันอิ่มตัว น�้ำมันพืชที่มี

กรดไขมันไม่อิ่มตัวมาก มักไม่เป็นไข แม้จะอยู่ในที่เย็น แต่สามารถ

ท�ำปฏิกิริยากับออกซิเจนได้ง่าย จึงท�ำให้เกิดกลิ่นเหม็นหืน

หลังจากที่ใช้ประกอบอาหาร

น�้ำมันที่มีองค์ประกอบส่วนใหญ่เป็นกรดไขมันที่

ไม่อิ่มตัว เมื่อน�ำมาบริโภคจะเป็นประโยชน์ต่อร่างกายมากกว่า

น�้ำมันที่มีองค์ประกอบส่วนใหญ่เป็นกรดไขมันอิ่มตัว

อย่างไรก็ตาม ไม่ว่าจะเป็นน�้ำมันพืชหรือน�้ำมันสัตว์

ทั้งสองต่างก็มีองค์ประกอบของกรดไขมันทั้ง 2 ชนิด เพียงแต่

สัดส่วนจะมากหรือน้อยแตกต่างกันไป ทั้งนี้ก็แล้วแต่ชนิดของพืช

หรือสัตว์ที่ใช้ในการท�ำน�้ำมัน

รูปที่ 3

น�้ำมันพืช สภาพไม่เป็นไขในที่เย็น

ที่มา

http://www.thaihealth.or.th/data/content/27792/cms/thaihealth_ c_acdnqrswy279.jpg

รูปที่ 4

น�้ำมันหมู สภาพเป็นไขในที่เย็น

ที่มา

http://www.bloggang.com/data/mai-mee/picture/1229662650.jpg

กิจกรรม “น�้ำมันสีแสนสวย” เป็นกิจกรรมที่น�ำสมบัติ

ของน�้ำมันปรุงอาหารมาเพิ่มความสนุกที่น่าตื่นเต้น โดยมีอุปกรณ์

ต่างๆ ดังนี้

1. ขวดพลาสติกใสส�ำหรับบรรจุน�้ำ

2. น�้ำ

3. น�้ำมันพืช

4. สีผสมอาหารเช่น สีแดง สีเขียว สีน�้ำเงิน

สีม่วง

5. เม็ดยาแก้ปวดที่ละลายน�้ำแล้วท�ำให้ได้

ฟองแก๊ส (เช่น ยาเม็ด Alka-seltzer)

6. กรวยพลาสติกขนาดเล็ก

7. หลอดหยด

1

2

5

7

3

4

6