Table of Contents Table of Contents
Previous Page  3 / 62 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 3 / 62 Next Page
Page Background

3

ปีที่ 44 ฉบับที่ 202 กันยายน - ตุลาคม 2559

สินีนาฎ ทาบึงกาฬ • ผู้ชำ�นาญด้านการประชาสัมพันธ์ ฝ่ายสื่อสารองค์กรและวิเทศสัมพันธ์ สสวท. • e-mail:

schan@ipst.ac.th

วันนี้ สสวท. ขอแนะน�ำให้รู้จัก

ครูชุมพล ชารีแสน ครูวิทยาศาสตร์

แห่งโรงเรียนดอนจานวิทยาคม อ�ำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์

ผู้ ได้ รับรางวัลครูดีเด่ นประเทศไทยด้ านสะเต็ม สาขาวิทยาศาสตร์

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (Thailand STEM Teacher Awards) ครั้งที่ 1

ประจ�ำปี พ.ศ. 2557 ด้วยผลงานที่มุ่งปลูกฝังเยาวชนให้รู้จักพิจารณา

สิ่งแวดล้อมในองค์ รวม ส่ งเสริมให้นักเรียนท�ำวิจัย และท�ำโครงงาน

ด้านสิ่งแวดล้อมที่ช่วยแก้ไขปัญหาของชุมชน ตามแนวทางสะเต็มศึกษา โดยอยู่

ภายใต้โครงการสะเต็มศึกษาที่ส่งเสริมการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

หรือโครงการ GLOBE (Global Learning and Observations to Benefit

the Environment) ของ สสวท.

แรงบันดาลใจในการสอน

เนื่องจากโรงเรียนดอนจานวิทยาคมเป็นโรงเรียนที่มีพื้นที่เป็นป่าถึง 105 ไร่ สภาพอากาศ

และสิ่งแวดล้อมเป็นสิ่งที่ดึงดูดใจให้เกิดแนวคิดว่า จะต้องท�ำอย่างไรเพื่อให้สิ่งแวดล้อมเหล่านี้อยู่คู่

ชาวบ้านไปนานๆ แต่เมื่อหันไปดูพฤติกรรมของประชาชนที่อาศัยอยู่ในท้องถิ่นจะพบว่า มีการใช้

ทรัพยากรธรรมชาติอย่างสิ้นเปลือง หรือให้ประโยชน์น้อย นี่จึงเป็นการจุดประกายให้เกิดการเรียนรู้

ขึ้น ผมจึงได้ก่อตั้งชุมนุม GLOBE Chanwittayakom ขึ้น ซึ่งก่อนหน้านี้มีชื่อชุมนุมสิ่งแวดล้อม เพื่อเริ่ม

ปลูกฝังและฝึกนักเรียนกลุ่มที่สนใจให้ท�ำงานวิจัยเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม ประกอบกับทางโรงเรียนได้เข้า

ร่วมโครงการ GLOBE ของ สสวท. ผมจึงได้ประยุกต์แนวทางปฏิบัติของ GLOBE ในการจัดการเรียน

การสอนให้ได้ประสบความส�ำเร็จ จนได้รับรางวัลมากมาย

วิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และจุดเด่นของกิจกรรม

แนวทางหรือจุดเด่นของการท�ำงานวิจัย คือ เราจะศึกษาเพื่อแก้ปัญหาชุมชน จึงตั้งเป็น

แนวทางกว้างๆ ว่างานวิจัยของนักเรียนที่ท�ำนั้นสามารถเป็นแนวทางในการแก้ปัญหาของชุมชนได้

โดยให้นักเรียนลองสังเกตสิ่งที่อยู่รอบตัว แล้วน�ำความรู้ที่ได้ไปแก้ปัญหา การจัดกิจกรรมการเรียน

ก็จะเน้นการใช้แนวทางปฏิบัติของ GLOBE ช่วยในการด�ำเนินงานวิจัย การหาความสัมพันธ์ระหว่าง

ปัจจัยต่างๆ ในธรรมชาติเพื่อแก้ปัญหา ใช้หลักการตรวจวัดของ GLOBE เพื่อท�ำให้งานวิจัยของเรา

เป็นที่น่าเชื่อถือมากขึ้น

ครูดีเด่นประเทศไทยด้านสะเต็ม

ครูชุมพล ชารีแสน

ปลูกใจรักสิ่งแวดล้อม