Table of Contents Table of Contents
Previous Page  4 / 62 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 4 / 62 Next Page
Page Background

แหล่งเรียนรู้ที่ใช้จัดกิจกรรมมีอะไรบ้าง

แหล่งเรียนรู้ของเรามีมากมาย ที่ใกล้ตัวที่สุด

คือป่าชุมชน เป็นป่าเต็งรังที่มีพื้นที่ทั้งหมด 105 ไร่

แหล่งภูมิปัญญาชาวบ้าน รวมถึงหน่วยงานราชการที่

อยู่ใกล้ๆ ไม่ว่าจะเป็นส�ำนักงานเกษตรอ�ำเภอดอนจาน

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวจังหวัดกาฬสินธุ์ รวมถึงสถาบัน

อุดมศึกษาต่างๆ ด้วย

เป้ าหมายที่ยึดถือและการน� ำ ไปใ ช้

ในการจัดการเรียนการสอน

เป้าหมายในการท�ำงานคือ พัฒนานักเรียน

โดยเฉพาะนักเรียนที่ตั้งถิ่นฐานอยู่ รอบตัวเมือง

และขาดโอกาสที่จะเข้าไปแข่งขันกับนักเรียนในเมือง

งานนี้จึงอาจท�ำให้นักเรียนรู้ว่าตนเองก็มีคุณค่าในตัวเอง

แรงบันดาลใจในการท�ำงาน

ต้องการพัฒนานักเรียนในความปกครอง

ให้สามารถเรียนรู้ทัดเทียมนักเรียนทั่วไป ไม่อยากให้

เขามองตัวเองว่าด้อย อยากให้เขามีก�ำลังใจ อยากให้

รู้คุณค่าของตนเอง

ประโยชน์ที่ได้

การเรียนรู้ในแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ท�ำให้

นักเรียนได้ความรู้มากมาย เพราะเป็นการเรียน

รู้จากสถานที่จริง ได้ลงมือปฏิบัติจริง ได้เพิ่มพูน

ประสบการณ์จริง จึงเป็นสิ่งมีค่าที่จะติดตัวเขา

ไปตลอดชีวิต

ผลงานโครงงานหรืองานวิจัยของนักเรียนที่คุณครูภูมิใจ

จริงๆ แล้วคุณครูภูมิใจกับงานวิจัยของนักเรียนทุกชิ้นงาน เพราะมี

ความโดดเด่นแตกต่างกัน แต่ที่แน่ๆ คือเขาได้ลงมือปฏิบัติและเขียนรายงานเอง

ได้ฝึกฝนทุกขั้นตอน และได้ภูมิใจมากที่สุด ส่วนงานที่สร้างชื่อเสียงให้แก่โรงเรียนเรา

มากที่สุดคือเรื่อง

การปลูกถั่วเขียวเพื่ออนุบาลต้นยางพาราในช่วงที่มีอายุ 1 ปี

ผลงานนี้ได้รับรางวัลชนะเลิศการน�ำเสนอผลงานวิจัยวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

ระดับโรงเรียน ประจ�ำปี พ.ศ. 2556 และเจ้าของโครงงานได้รับเลือกเป็นตัวแทน

ประเทศไทยไปร่วมแข่งขันในงาน 2

nd

Annual Student Research Exhibition

ระหว่างวันที่ 12 - 13 สิงหาคมพ.ศ. 2556 ณประเทศสหรัฐอเมริกา และอีกเรื่องหนึ่ง

คือ

การศึกษารูปแบบการจัดการระดับน�้ำที่ส่งผลต่อการเจริญเติบโต ผลผลิต

และคุณภาพของเมล็ดข้าวพันธุ์ชัยนาท 1

ซึ่งได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง

ในงานการจัดประกวดโครงงานนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ครั้งที่ 15 (Young Scientist

Competition หรือ YSC 2013) ระดับประเทศได้รับรางวัล Best of Best (เหรียญทอง)

ในงาน Lab School Symposium 2013 ระดับประเทศได้รับรางวัลชมเชย

การประกวดงานวิจัยโครงการยุวชนไทยร่วมใจรักษ์น�้ำปี พ.ศ. 2555 ได้รับรางวัล

รองชนะเลิศอันดับสอง ในงานการจัดประกวดโครงงานค่ายเวทีนักวิทยาศาสตร์

รุ่นเยาว์แห่งชาติ ครั้งที่ 9 (NYSC) ระดับประเทศมีสองเรื่อง ซึ่งเป็นงานวิจัย

ที่สามารถแก้ปัญหาชุมชนได้อย่างชัดเจน

4

นิตยสาร สสวท