Table of Contents Table of Contents
Previous Page  9 / 62 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 9 / 62 Next Page
Page Background

9

ปีที่ 44 ฉบับที่ 202 กันยายน - ตุลาคม 2559

รอบรู้

วิทย์

ดร.วันชัย น้อยวงค์ • นักวิชาการ สาขาวิทยาศาสตร์การศึกษาภาคบังคับ สสวท. • e-mail:

wnoiw@ipst.ac.th

ดร.พจนา ดอกตาลยงค์ • นักวิชาการ สาขาวิทยาศาสตร์การศึกษาภาคบังคับ สสวท. • e-mail:

pokhu@ipst.ac.th

กมลชนก บริบูรณ์ • นักวิชาการ สาขาวิทยาศาสตร์การศึกษาภาคบังคับ สสวท. • e-mail:

kbori@ipst.ac.th

กิจกรรมเรื่อง

น�้ำมันสีแสนสวย

ที่ถูกจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ให้แก่เยาวชนในงานมหกรรม

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจ�ำปี 2559 ที่ผ่านมา เน้นการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ผ่านสื่อหรืออุปกรณ์ที่สามารถหาซื้อง่าย

และพบเห็นได้ในทุกครัวเรือน ซึ่งได้แก่ น�้ำมันปรุงอาหาร ในการท�ำกิจกรรมนี้ผู้ปกครองสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการเรียนรู้

เพื่อส่งเสริมความรู้และความสัมพันธ์ในครอบครัวได้

น�้ำมันปรุงอาหาร

มีสารอะไรบ้าง

ชนิดของ

น�้ำมันปรุงอาหาร

น�้ำมัน (oil) มาจากค�ำในภาษาละตินว่า oleum ซึ่งหมายถึงน�้ำมันมะกอก และมีสถานะเป็นของเหลว โมเลกุลของ

น�้ำมันประกอบด้วยส่วนที่เป็นกรดไขมันที่ไม่อิ่มตัวมากกว่าส่วนที่เป็นกรดไขมันอิ่มตัว และโมเลกุลเป็นโมเลกุลที่ไม่มีขั้ว

โดยทั่วไปน�้ำมันที่ใช้ปรุงอาหารมี 2 ชนิด คือ น�้ำมันพืชและน�้ำมันสัตว์ ในสมัยก่อน น�้ำมันที่ใช้ประกอบอาหาร

ในครัวเรือนมักเป็นน�้ำมันหมูและน�้ำมันมะพร้าว ในเวลาต่อมาได้มีการผลิตน�้ำมันจากถั่วลิสง เราจึงมีน�้ำมันเพิ่มอีกหนึ่งชนิด

เมื่ออุตสาหกรรมการผลิตมีความก้าวหน้ายิ่งขึ้น เราจึงมีน�้ำมันปรุงอาหารที่ได้จากพืชหลากหลายชนิดมากยิ่งขึ้น เช่น น�้ำมันร�ำข้าว

น�้ำมันถั่วเหลือง น�้ำมันงา น�้ำมันดอกค�ำฝอย น�้ำมันเมล็ดฝ้าย น�้ำมันดอกและเมล็ดทานตะวัน และน�้ำมันปาล์ม

น�้ำมันสีแสนสวย

การเรียนวิทยาศาสตร์ในปัจจุบัน นอกจากจะมุ่งเสริมความรู้วิทยาศาสตร์ให้แก่นักเรียนแล้ว ยังให้ความส�ำคัญ

ในด้านทักษะของกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และการส่งเสริมให้นักเรียนรักการเรียนวิทยาศาสตร์ โดยอาศัย

การเรียนวิทยาศาสตร์ผ่านการท�ำกิจกรรม การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในระดับชั้นประถมศึกษาจะเน้นกิจกรรมที่นักเรียน

เข้าใจง่าย สนุก และไม่ซับซ้อน โดยเลือกใช้สื่อหรืออุปกรณ์รอบตัว หาง่าย ราคาไม่แพง และปลอดภัย

รูปที่ 2

น�้ำมันหมู

ที่มา

https://3.bp.blogspot.com/-0O5KDNCbmNQ/ VsHyFBxMyNI/AAAAAAAADtw/Zxki_JxNrgE/s640/1.jpg

รูปที่ 1

น�้ำมันพืช

ที่มา

https://s3-ap-southeast-1.amazonaws.com/cosmenet/upload/content/ Healthy+is+beauty/2015.04.05-healthy-heallthycookingoil/healthycookingoil-cover.jpg
Play Video