Table of Contents Table of Contents
Previous Page  Cover2 / 62 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page Cover2 / 62 Next Page
Page Background

New

ส�ำนักบริกำรวิชำกำรและบริหำรทรัพย์สิน สถำบันส่งเสริมกำรสอนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี

924 ถนนสุขุมวิท เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 โทรศัพท์ Call Center 0-2392-4021 ต่อ 3101 และ 3102

โทรสาร 0-2392-3596 E-mail:

bookstore@ipst.ac.th

Facebook: ส�านักบริการวิชาการและบริหารทรัพย์สิน สสวท.

สนใจสั่งซื้อ

สนุกกับโครงงาน

วิทยาศาสตร์

ราคา 115 บาท

ISBN 978-616-361-4

การสร้างแรงบันดาลใจในการท�าโครงงาน

วิทยาศาสตร์ การวางแผนและการออกแบบ

การเขียนเค้าโครง การน�าเสนอ การท�าโครงงาน

การเขียนรายงานและการน�าเสนอ

ของเล่นเชิงวิทยาศาสตร์

ราคา 120 บาท

ISBN 978-616-362-368-3

การออกแบบ สร้าง ดัดแปลง หรือประดิษฐ์

ของเล่นที่ใช้เครื่องกล หรือหลักการทางไฟฟ้า

และอิเล็กทรอนิกส์อย่างง่ายด้วยหลักการทาง

วิทยาศาสตร์

พลังงานทดแทน

กับการใช้ประโยชน์

ราคา 170 บาท

ISBN 978-616-362-369-0

ศึกษา วิเคราะห์ ตรวจสอบเกี่ยวกับพลังงานน�้า

พลังงานลม พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานชีวมวลและ

พลังงานนิวเคลียร์ ให้เข้าใจหลักการทางวิทยาศาสตร์

ของพลังงาน และการน�ามาใช้ประโยชน์เป็นพลังงาน

ทดแทน

เพื่อช่วยให้ครูน�ำไปใช้

วำงแผนกำรจัดกิจกรรม

กำรเรียนรู้ คู่กับหนังสือ

เรียนและคู่มือครู

หนังสือแนวการ

จัดการเรียนรู้รายวิชา

เพิ่

มเติมวิทยาศาสตร์

ร ะ ดับมัธยมศึกษา

ตอนต้น

น่าอ่าน

ใหม่

หนังสือ