นิตยสาร สสวท. ฉบับที่ 210 มกราคม - กุมภาพันธ์ 2561

ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 ฝ่ายขายติดต่อ แผนกขายส่ง โทร. 0 2374 1375-6 โทรสาร 0 2374 1374 เว็บไซต์ www.chulabook.com สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ : ฝ่ายบริการวิชาการและบริหารทรัพย์สิน สสวท. โทร 0 2392 4021 ต่อ 3101 3102 เว็บไซต์ http://www.ipst.ac.th วิชาวิทยาการค� านวณ • เนื้อหาสนุกสนาน ชวนเรียนรู้และหาค� าตอบ จากการใช้ภาพการ์ตูน ที่ให้ความรู้และฝึกกระบวนการคิดผ่านการเล่าเรื่องราวในชีวิต ประจ� าวัน • มีแบบฝึกทักษะที่ใช้ควบคู่กับหนังสือเรียน ใบกิจกรรมเรียงล� าดับ จากง่ายไปยากซึ่งครูผู้สอนน� าไปใช้ได้ทันที • เน้นการเป็นพลเมืองดิจิทัล ที่รู้เท่าทัน สามารถสืบค้นและประเมิน ความน่าเชื่อถือของข้อมูล รวมถึงการใช้สารสนเทศและสื่อออนไลน์ โดยค� านึงถึงสิทธิของตนเองและผู้อื่น วิชาการออกแบบและเทคโนโลยี • สอดคล้องกับนโยบายประเทศไทย 4.0 และมุ่งเน้นการฝึกทักษะ 21 st Century skills • เน้นการพัฒนาผู้เรียนแบบองค์รวม มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ แก้ปัญหา อย่างเป็นขั้นตอนและเป็นระบบ เพื่อแก้ปัญหาชีวิตจริง อย่างสร้างสรรค์ • มีค� าถามชวนคิด สื่อเสริมเพิ่มความรู้ กิจกรรมย่อยและกิจกรรมท้ายบท ช่วยส่งเสริมทักษะความคิด และการท� างานให้กับผู้เรียน จุดเด่น สนใจสั่งซื้อ หนังสือเรียนแนวคิดใหม่ สสวท. มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เป้าหมาย • ใช้ควำมรู้วิทยำศำสตร์ในกำรออกแบบวิธีกำร แก้ปัญหำ และสร้ำงเครื่องมืออ� ำนวย ควำมสะดวกในกำรท� ำงำน • เน้นกำรพัฒนำผู้เรียนให้เป็นผู้สร้ำงเทคโนโลยี • พัฒนำทักษะกำรคิดเชิงค� ำนวณ และกระบวน กำรคิดแก้ปัญหำ โดยกำรเขียนโปรแกรม (coding) New หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ลิงก์ QR CODE และ Short URL เชื่ อมโยงแหล่งเรียนรู้ และสื่ อที่ น่าสนใจ คู่มือครู • พร้อมแนวทำงกำรจัดกำรเรียนรู้ในชั้นเรียน อย่ำงละเอียดและครบถ้วน

RkJQdWJsaXNoZXIy MTUzMTk1Mw==