นิตยสาร สสวท. ฉบับที่ 221 พฤศจิกายน - ธันวาคม 2562

ปีีที่่� 48 ฉบัั ที่่� 221 พฤศจิิกายน - ธัันวาคม 2562 แรงสั่่�น ะเทืือนจากผล PISA สู่่�ความตระหนััก ใ การปรับเปลี่่�ย วิธีีวัดแ ะประเมิ ผ ของไทย มุมมองใหม่งานวัด การเรีย รู้ควบคู่วิทยาศา ตร ์ กิจกรรม ำ �รวจปริซึมแ ะพีระมิด เกมเพื่่�อการเรียนร้�คืืออะไร ่ � อี ย้ �คืือ การเรียนร้�ด้้วยเกม Food Web ี ย้ �ด้้ว

RkJQdWJsaXNoZXIy MzQ5Njg1