นิตยสาร สสวท. ฉบับที่ 223 มีนาคม - เมษายน 2563

ปีีที่่� 48 ฉบัั ที่่� 223 มีีนาค - เ ษายน 2563 คำ ำ �ถามเกี่ ่� ยวั บโร COVID-19 เพื่ ่� อ รเรียนร ้� และทำำ � วามเข้้าใจ โดยใช้้วิ ยาศาสตร ์ ค่่าย ณิิตศาสตร์โอลิมปิ ิ สสว . 2563…เ ทำ ำ �อะไรั นนะ สำ �รวจ ยะ ตระหนักรู้้� ส ิ� งแวดล้อม เตรียมพร้้อมเยาว นสู่่ัง ม ลอด ยะ ผลงานเด่่น สสวท. ในรอบปีีท ่� ผ่านมา

RkJQdWJsaXNoZXIy MzQ5Njg1