นิตยสาร สสวท. ฉบับที่ 224 พฤษภาคม - มิถุนายน 2563

ปีีที่่� 48 ฉบัั ที่่� 224 พฤษภาคม - มิถุุนายน 2563 แรงบัันดาลใจจรรโลงชีีวิิต และเส้้นทางของนักฟิิสิิกส์์นิ เคลียร ์ รองศาสตราจารย์์ ดร.ธวััชชั อ่อนจันทร ์ ผู้้� อำ ำ �นวยการสถาบัันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่่งชาติ ิ ( งค์การม ชน) กิิจ รรม GLOBE ภายใต้้สถานการณ์์ COVID-19 เรียนวิทย์อย่่างทันยุค สนุก และฉลาด... ด้วยสมาร์ โฟน สะเต็็มศึึกษาในบริิ ท ข งนานาประเท

RkJQdWJsaXNoZXIy MzQ5Njg1