นิตยสาร สสวท. ฉบับที่ 225 กรกฎาคม - สิงหาคม 2563

ปีีที่่� 48 ฉบัั ที่่� 225 กรกฎาคม - สิิงหาคม 2563 สสวท. ห้้วงวิถีี ในสภาวะ COVID-19 สะตีีมศึึกษา (STEAM Education) ผ่่านศิิลปวัฒนธรรมพื้ ้� นบ้้าน “โนราห์์” การอ รมกิจกรรมปฏิิบััติิการ ล่าลูกนำ� �ยุุงในรูปแ ออนไลน ์ ใช่่หรืือมั่่� ว ชััวร์์หรืือไ ่

RkJQdWJsaXNoZXIy MzQ5Njg1