นิตยสาร สสวท. ฉบับที่ 226 กันยายน - ตุลาคม 2563

ปีีที่่� 48 ฉบัั ที่่� 226 กัันยายน - ตุุลาคม 2563 พลาสติิก ย่่อ สลา ได้ ้ สะตีีมศึึกษา (STEAM Education) การอนุุรักษ์ภููมิปััญญาท้้องถิ่ ่� : สืบไว้้... สา สร้างร่ มรักษ์เศีี รจิ๋ ๋� การแข่่งขัั โอลิมปิิกวิิชาการ แบบออ ไลน์ ์ Style New Normal สสวท. เดิินหน้า ิ้ จัั การศึึกษาในยุุคนิวนอร์มััล ัึุิ์ั มุ ่� ง ่� “ยกระดัับการศึึกษาไทย” ัึ

RkJQdWJsaXNoZXIy MzQ5Njg1