นิตยสาร สสวท. ฉบับที่ 227 พฤศจิกายน - ธันวาคม 2563

ปีีที่่� 49 ฉบัั ที่่� 227 พฤศจิิกายน - ธัันวาคม 2563 ง่่าย ๆ กัับ ารนำำ �พืืชใ ล้้ตััว มาสอนวิิทยาศาสตร์์ใ ห้้อ เรีย กิิจ รรม Monty Hall Problem ความเข้้าใจค าดเคลื ่� อนที ่� บได้บ่อย เกี่� ยวกัับทฤษฎีี “ ารสร้า องค์์ความร้� ด้วย เอ ( C onstructivism)” “ฐานสมรรถนะ” และ “ความฉลาดร ้� ” ้� คำ �สำ �คัญที่ ่� ควรตระหนัก ำ ำั่ �ั เพื่ ่� อ “ยกระดับการศึึกษาไ ย” ่ �ัึ ให้้ก าวั นสู� ตวรรษที่่� 21 ้ กัู �่ �

RkJQdWJsaXNoZXIy MzQ5Njg1