นิตยสาร สสวท. ฉบับที่ 228 มกราคม - กุมภาพันธ์ 2564

ปีีที่่� 49 ฉบัั ที่่� 228 มกราคม - กุมภาพัันธ์์ 2564 ประยุุกต์์แนวทางการแก้ปัญหา ของโพล าเพ ่� อพัฒนาการเขี น ทางคณิิ ศาสตร์ ์ การออกแบบเพ ่� อมวลชน UniversalDesign การประเมินการเรี นร ้� ท ี� ควบค ู� กับการส่งเสริมทักษะท ี� จำ ำ �เป็น ให้นักเรี น นำำ �สู่ ่� ความปกติิใหม ่ ทางการศึึกษา...

RkJQdWJsaXNoZXIy NDQ1MTU=