นิตยสาร สสวท. ฉบับที่ 229 มีนาคม - เมษายน 2564

ปีีที่่� 49 ฉบัั ที่่� 229 มีีนาค - เ ษายน 2564 การขัับเคลื่ ่� อนสะเต็็มศึึกษา ส ่� ประเท ไทย 4.0 ามวิิถีีใหม ่ ท ำ �ไมยิ� งสูง จึึงย ิ� งเหน ่� อย SCAMPER: เทคนิคกระตุ้� น ให้เกิดค ามคิดสร้างสรรค ์ เรีียนรู ้� คณิิตศาสตร์์ ผ่่านกา หาป ะสิทธิิภาพ ของวััคซีีนโควิิด-19 (COVID-19)

RkJQdWJsaXNoZXIy MzQ5Njg1