นิตยสาร สสวท. ฉบับที่ 230 พฤษภาคม - มิถุนายน 2564

ถอดบทเรีียนกา จััดกา ศึึกษา ในช่่วงกา ะบาดของโควิด 19 ของป ะเท สิิงคโปร์ ์ สนุุกกับสื ่� อกา เรีียนกา อน ของ GLOBE ในช่่วง ถานกา ณ์์ โ ค ะบาดโควิด 19 ตััวอย่างกา้ าง GeoGebra Classroom ากกิ ก ม Monty Hall Problem ปีีที่่� 49 ฉบัั ที่่� 230 พฤษภาคม - มิถุุนายน 2564 “เด็็กฉลา รู้้� ” และ “ครููยุุคใหม่่” สู่ ่� กา เี นกา อนฐาน ถนะ

RkJQdWJsaXNoZXIy MzQ5Njg1