นิตยสาร สสวท. ฉบับที่ 231 กรกฎาคม - สิงหาคม 2564

ปีีที่่� 49 ฉบัั ที่่� 231 กรกฎาคม - สิิงหาคม 2564 เศรษฐกิิจหมุุนเวีียน (BCG Model) กัับตัั อย่างงานวิิจัยของเยา ชนไทยยุคใหม่ ่ ารจัดกิิจ รร ารเรียนร ้� คณิิ ศาสตร์์แบบออนไลน์ อินโฟ ราฟิ (Infographics) กัับ ารเรียน ารสอนวิิทยาศาสตร์ ์ สื่ ่� อนำำ �ร่่องแก้้ปััญห เรีียนรู้ ้� Project 14 ให้ครู นั เรียน ผู้ ้� ป ครองในช่ ง COVID-19

RkJQdWJsaXNoZXIy MzQ5Njg1