นิตยสาร สสวท. ฉบับที่ 232 กันยายน - ตุลาคม 2564

ปีีที่่� 49 ฉบัั ที่่� 232 กัันยายน - ตุุลาคม 2564 การเปรียบเทีียบเศษส่่วนในระดัับประถมศึกษา ตามมาตรฐานการเรียนร้� และตัวชี้ ้� ว ั กล ่� ม าระการเรียนร ้� คณิิตศา ตร ์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) ขายกาแฟอย่างไร ให้้ตรงใจกล ่� มลูกค้า Balloon Racing ย ิ� งเล่น ยิ� งร ้� CLIMATE CHANGE กัับ ารเตรียมรับมือของ ารศึึ ษาไทย ัีัืึ

RkJQdWJsaXNoZXIy MzQ5Njg1