นิตยสาร สสวท. ฉบับที่ 233 พฤศจิกายน - ธันวาคม 2564

สู่ ่� การออกแบบ การศึึกษาแห่่งอนาคต ปีีที่่� 50 ฉบัั ที่่� 233 พฤศจิิกายน - ธัันวาคม 2564 แบ่่งปัันไอเดีีย : โครงงานสะเต็็ม ในการศึึกษาวิิถีีใหม ่ การคิ เชิิงคำ �น ณสำ �หรั เด็็ก ฐมวััย ผ่่านกิจกรรมการเรียนร ้� “เมนููดอกอัญชััน” การนำ �คำ ามที่ ่� พ จากสังคมออนไลน์ มาใช้้ในการจั การเรียนร ้� วิิ ยา าสตร์์

RkJQdWJsaXNoZXIy MzQ5Njg1