นิตยสาร สสวท. ฉบับที่ 235

ป‚ ที่ 50 ฉบับที่ 235 มีนาคม - เมษายน 2565 1 รายงานประจําป‚ 2564 GLOBE เรĈ ยนรูŒ ใหŒ อยู‹ ในโลกที่เปลี่ยนแปลงไดŒ อย‹ างยัþ งยืน มองธรรมชาติของวĤ ทยาศาสตร ผ‹ านภาพยนตร Interstellar (ทะยานดาวกูŒ โลก) บอร ดเกมเพื่อส‹ งเสรć มการเรĈ ยนรูŒ คณิตศาสตร

RkJQdWJsaXNoZXIy MTUzMTk1Mw==