นิตยสาร สสวท. ฉบับที่ 236

ปีที่ 50 ฉบับที่ 236 พฤษภาคม - มิถุนายน 2565 1 »‚ ·Õ่ 50 ©ºÑ º·Õ่ 236 ¾ÄÉÀÒ¤Á - ÁÔ ¶Ø ¹Ò¹ 2565 สะเต็มศึกษา เพื่อการดำ �รงชีวิตที่ยั่งยืน การสืบเสาะหาความรู้เรื่อง แบบจำ �ลองการเกิดปฏิกิริยาเคมี FUN CHARGERS พลังงานสะอาด Metaverse การศึกษารูปแบบใหม่ภายใต้สถานการณ์ COVID-19็ มึ กื่ อ ำ �ี วิตี่ ยั่งื นื บู้ เื่ อ ำ �ิ ดิ กิริยีั งึ กู ป่ ภ้ ส์

RkJQdWJsaXNoZXIy MTUzMTk1Mw==